سال ۲۰۱۷: دانستن هنر ایجاد علایق و پیوندها –۳۱ مارچ، اول و دوم ماه اپریل ۲۰۱۷ / برگزاری یازدهمین دور این رویداد

ایام اروپایی پیشه های هنر سال ۲۰۱۷، مسلکیان مربوط به حرفه های هنر فرانسوی و اروپایی را بدور موضوع چند بُعدی و تلفیقی تحت عنوان "دانستن هنر ایجاد علایق و پیوندها" باهم جمع خواهد کرد.

PNG

پیوندهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ... پیوندها میان نسل ها، رشته ها، سرزمین ها، مسلکیان ...، انستیتیوت ملی پیشه های هنر می خواهد تا از ورای موضوعات یادشده، تنوع حرفه های هنر و ارتباط ای را که بوجود می آورد، ارتقا دهد.

پیوندهای که بواسطهء پیشه های هنر ایجاد می گردد، این پیوندها اگر ذات و ماهیت اش فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و هرچه باشد، تهداب هویت اش را رقم می زند. و آن انتقال هنر فهم و دانش بین یک استاد و شاگرداش ؛ ملاقات یک مستهلک فعال و یک فرد مسلکی بر محور ارزش های تعمیم یافته ؛ پیوندی که یک شهروند را با یک میراث فرهنگی غیرمادی ولی مطلقاً زنده متصل می نماید، رابطهء استوار بر شفافیت و نزدیکی یک شرکت غیرمنقول با خاک اش ... است.

مسئلهء سرزمین دقیقاً چوکاتی محسوب می گردد برای ارتقای نشان هنر دانش و مهارت تاریخی که در قلب ماحول زندگی ما جاگیر است و بمنظور پیوستن آنها به طُرق تولید و بیان جدید.

ما همه را دعوت به "پیوند دادن" با موضوع "دانستن هنر ایجاد علایق و پیوندها" نموده و ترغیب در اولویت قرار دادن آنچه اتصال می دهد، بعبارت دیگر آنچه ما را متحد و متفق می سازد، می نماییم. معهذأ، هرآنچه ای که بواسطهء پیشه های هنر دانستن می تواند منتهی به ایجاد پیوند گردد، یعنی کاستن فاصله میان مردم، میان فرهنگ و شهروندان، میان سرزمین ها، میان اجتماعات مردمی در اروپا، مورد خیرمقدم و تقدیر واقع می گردد.

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.journeesdesmetiersdart.fr/actualite/2017-savoir-faire-du-lien

تاریخ نشر 08/01/2017

قسمت بالایی صفحه