سال ۲۰۱۶/۱۳۹۵: برگزاری کنفرانس بین المللی درمورد تغییرات اقلیمی یا "کوپ ۲۲ / COP 22" در کشور مراکش

به تعقیب نشست بین المللی "کوپ ۲۱ / COP 21" در اواسط ماه دسامبر سال پار در پاریس، امسال کنفرانس جهانی تغییر اقلیم یا "کوپ ۲۲ / COP 22"، از تاریخ ۷ الی ۱۸ نوامبر (از ۱۷ تا ۲۸ عقرب ۱۳۹۵) در کشور مراکش دایر می گردد. طی این گردهمایی مسئله حیاتی، بنیادی و شدیداً نگران کننده دگرگونی سریع آب و هوا، دست آوردهای عمده میثاق عمومی سازمان ملل متحد درمورد تغییرات اقلیمی در کرهء زمین تحت تحلیل و مداقه قرار گرفته، و تصامیم لازمه و ممکنه بخصوص در راستای جلوگیری از افزایش سرسام آور دما، کاهش افرازات گازهای کشنده گلخانه ای و توسعه بهره برداری بهینه از انرژی های قابل تجدید اتخاذ خواهد گردید.

PNG

تاریخ نشر 15/11/2016

قسمت بالایی صفحه