سال ۱۳۹۸ هجری شمسی مبارکباد !

JPEG

سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان نوروز، این نخستین لحظات نیکوی فصل شاداب بهار، و سال جدید ۱۳۹۸ هجری شمسی را برایتان صمیمانه تبریک می گوید.

PNG

پیام تبریکیه آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، بمناسبت جشن نوروز و سال جدید ۱۳۹۸ هجری شمسی :

QuickTime - 104.2 Mb
David Martinon, en anglais
(QuickTime - 104.2 Mb)

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه