سازمان همکاری و انکشاف اقتصادی (او.سی.دی.او) – بیست کشور صنعتی و پیشرفته جهان (جی ۲۰) – عقد یک میثاق چندجانبه برای مبارزه علیه فراهم سازی زمینهء تصاعد تخلف و تقلب مالیاتی (۷ جون ۲۰۱۷ / ۱۷ جوزا ۱۳۹۶)

۶۸ دولت منجمله فرانسه جهت وضع تحدید و محدودیت ها برامکانات انجام تقلب و تخلف مالیاتی از سوی شرکت های چند ملیتی، یک میثاق چندجانبه را بروز چهارشنبه ۷ جون (۱۷ جوزا) در مقر سازمان همکاری و انکشاف اقتصادی واقع در شهر پاریس امضأ کردند.

JPEG

فرانسه که در امور بین المللی مربوط به مبارزه علیه زمینه سازی به تصاعد، نقض و تقلبات مالیاتی قویاً متعهد می باشد، از این دست آورد و پیشرفت بسزأ استقبال می کند.

این ابزار رسمی زمینه را مساعد خواهد ساخت تا اساسات رویکاری بنام "مبارزه علیه فرسودگی و تخریب بنیاد پرداخت مالیات و انتقال مازاد و مفادات" (پروژه بِپس) را که از سوی دول اعضای بیست کشور صنعتی و پیشرفته جهان – (جی.۲۰) و سازمان همکاری و انکشاف اقتصادی (او.سی.دی.او.) حمایه می شود، در بیش از ۱۰۰۰ پیمان مالیاتی دوجانبه داخل و مدغم گردانید.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2017/article/ocde-g20-signature-d-une-convention-multilaterale-pour-lutter-contre-l

تاریخ نشر 11/06/2017

قسمت بالایی صفحه