سازمان ملل متحد – ملاقات و گفتگوی ژان – مارک ایرو وزیر امور خارجه فرانسه با کیتاک لیم، منشی عمومی سازمان بین المللی دریاها و ابحار (۱۸ اپریل ۲۰۱۷ / ۲۹ حمل ۱۳۹۶)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه با آقای کیتاک لیم، منشی عمومی سازمان بین المللی دریاها و ابحار ملاقات و گفتگو نمود. آقای لیم در کنفرانس مقدماتی که از سوی مقامات فرانسوی و موسسه بین المللی علامه گذاری دریاها و ابحار مشترکاْ دایر گردیده بود، در پاریس اشتراک می ورزید.

آقایان ژان – مارک ایرو و کیتاک لیم فعالیت های سازمان بین المللی دریاها و ابحار را علی الخصوص به هدف کاهش افرازات گازهای گلخانه ای در بخش باربری و حمل و نقل بحری و دریایی مطمح بحث قرار دادند.

آقای ایرو دلچسپی و وابستگی فرانسه را در قبال نهایی شدن گفتمان ها به تدابیر بلندپروازانه ای استوار بر اصول موافقتنامهء پاریس خاطر نشان نمود.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-entretien-de-jean-marc-ayrault-avec-kitack-lim-secretaire-general

تاریخ نشر 19/04/2017

قسمت بالایی صفحه