سازمان ملل متحد – فرانسه مقام ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای ماه اکتوبر سال ۲۰۱۷ میلادی عهده دار گردید. (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷ / ۷ میزان ۱۳۹۶)

کشور فرانسه سر از تاریخ اول ماه اکتوبر سال جاری، مقام ریاست ماهانهء شورای امنیت سازمان ملل متحد را عهده دار گردید. در منشور سازمان ملل متحد تسجیل یافته است که شورای امنیت امر مسئولیت اصلی حفظ صلح و تأمین امنیت بین المللی را بدوش دارد. فرانسه بحیث عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، در این شورای تصمیم گیر دارای مسئولیت خاصی می باشد. ما بمنظور اینکه رئیس جمهور فرانسه پشتیبانی مان را از چندطرفی موثر و متعهد حین سخنرانی اش در مجمع عمومی مورخ ۱۹ سپتامبر (۲۸ سنبله) سازمان ملل متحد مجدداً تأیید نمود، به این مأمول بیشتر عطف توجه می نماییم.

JPEG

ما از بذل زحمات و تلاش های کشور ایتوپیا (حبشه) درمقام رهبری شورای امنیت سازمان ملل متحد که معیاد ریاست اش بتاریخ ۳۰ سپتامبر (۸ میزان) اختتام یافت و طی دوره متذکره منتج به وضع و تصویب قطعنامه شماره ۲۳۷۸ درمورد اصلاح عملیات حفظ صلح گردید، استقبال و ستایش بعمل می آوریم. تعمیل اصلاحات در عملیات حفظ صلح، یک موضوع اساسی برای کشور فرانسه محسوب می گردد.

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، بمناسبت مقام رهبری ماهانه ما، بروزهای ۳۰ و ۳۱ اکتوبر (۸ و ۹ عقرب)، جهت درمیان گذاشتن بخصوص اولویت های در مسائل مربوط به ساحل و محافظت از کودکانی درگیر در منازعات مسلحانه (...)، عازم شهر نیویارک گردید.

ما موضوعاتی را در پیوند با محافظت از کارمندان امور بشردوستانه و طبی در جنگ ها، روهینگیا، مهاجرت ها، زنان، صلح و امنیت (...) را نیز در اجندآی کاری شورای امنیت جا خواهیم داد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد روند اوضاع و حالات را در کشورهای سوریه، یمن، مالی، سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کانگو، بروندی، هایتی و همچنان معضل ساحل غربی را پیگیری خواهد نمود. یک گفتمانی به مسئلهء شاخص های گزینش و طرق استقرار کلاه آبی پوشان اختصاص داده خواهد شد.

جهت دریافت معلومات مزید و جامع در زمینه :
• sur twitter : #FrPrez ;
• sur internet : www.franceonu.org et www.diplomatie.gouv.fr.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/presidence-francaise-du-conseil-de-securite/presidence-francaise-du-conseil-de-securite-des-nations-unies-octobre-2017/article/nations-unies-presidence-francaise-du-conseil-de-securite-octobre-2017-29-09-17

تاریخ نشر 02/10/2017

قسمت بالایی صفحه