سازمان ملل متحد – فرانسه ریاست شورای امنیت را عهده دار گردید – (جون ۲۰۲۰ میلادی / جوزا – سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی)

بروز دوشنبه اول جون ۲۰۲۰ میلادی (۱۲ جوزا ۱۳۹۹ هجری شمسی)، فرانسه رهبری ماهانه مقام شورای امنیت سازمان ملل متحد را بعهده گرفت. قیادت مقام ریاست مذکور از سوی فرانسه که مصادف به تعویض استونیا و قبل از زعامت آلمان گردید، درچوکات یک دورهء سه ماهه اروپایی در شورای امنیت صورت می پذیرد، و مانند سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) در مسیر یک هماهنگی تنگاتنگ با شرکای اروپایی مان انجام می یابد.

JPEG

تدویر جلسات شورای امنیت به تأسی از اتخاذ ترتیبات و انتظامات سازمان ملل متحد در پیوند با جو و فضای مبارزه علیه مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹"، بذریعهء کنفرانس های از راه دور ادامه خواهد یافت.

شورای امنیت در طول ماه جاری، پیامدهای مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" را بر حفظ صلح، امنیت بین المللی و بر کُل اوضاع و حالات منازعات بررسی و ارزیابی خواهد کرد. یک جلسه ای خاصتاً به هنایش مرض همه گیر بر شرایط فعالیت عملیات صلح و امنیت کارکنان شان اختصاص خواهد یافت. بتاریخ ۱۸ جون (۲۹ جوزا)، فرانسه نیز یک نشستی مختص به تأثیرات مرض واگیر بر پناهندگان و بیجا شدگان داخلی را بدورآقای فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی در امور مهاجرین تنظیم و تنسیق خواهد کرد.

آقای ژان- ایوو لودریان وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه در حضورداشت کشور مالی، یک جلسهء وزارتی مختص به کشور فوق الذکر و منطقهء ساحل را در دورنمای تجدید دورهء خدمت مأموریت چند بُعدی ادغامی ملل متحد برای آوردن ثبات در سرزمین مالی – ("مینوسما") ریاست خواهد نمود.

بتاریخ ۲۶ جون (۶ سرطان)، از هفتاد و پنجمین سالروز امضأی منشور سازمان ملل متحد واقع سان فرانسیسکو تجلیل بعمل خواهد آمد. بدین مناسبت، آقای لودریان معهء آقای هئیکو ماس، ندید آلمانی خویش یک جلسه وزارتی اتحاد برای چند جانبه گرایی را که محشور متعهدترین دول به نفع همکاری بین المللی است، و از عصری سازی سازمان ملل متحد و گشایش هرچه وسیعتر چند جانبه گرایی بروی فعالان جامعهء مدنی و سکتور خصوصی پشتیبانی می کند، هدایت خواهد نمود. جلسه متذکره به اصلاحات ساخت و ساز جهانی صحت جهت مقابله با امراض واگیر جدید و مبارزه علیه کذب و جعل کاری اطلاعات حین دوران بحران اختصاص خواهد داشت.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/la-france-et-le-conseil-de-securite-des-nations-unies/article/nations-unies-presidence-francaise-du-conseil-de-securite-juin-2020

تاریخ نشر 10/06/2020

قسمت بالایی صفحه