سازمان ملل متحد – عملیات حفظ صلح – آموزش مربیان فرانسوی زبان (۹ فبروری ۲۰۱۷ / ۲۱ دلو ۱۳۹۵)

فرانسه به دنبال کنفرانس پاریس درمورد حفظ صلح در محیط فرانسوی زبان که بتاریح ۲۶ و ۲۷ اکتوبر ۲۰۱۶ (۵ و ۶ عقرب ۱۳۹۵) دایر گردیده بود، از یک دورهء آموزش مربیان سازمان ملل متحد بسود تعداد کثیر شرکای محیط فرانسوی زبان، از تاریخ ۶ الی ۱۷ فبروری ۲۰۱۷ (از ۱۸ الی ۲۹ دلو ۱۳۹۵) میزبانی می کند.

PNG

سازمان ملل متحد منظماً دوره های "آموزش مربیان" را برای افسران مربی مربوط به ممالکی که با اعزام دسته های نظامی درعملیات حفظ صلح سهم می گیرند، تنظیم می کند. منظورازاین تعلیمات، تضمین نمودن وحدت آموزش به قطعاتی حافظ صلح متشکل از اصل و تبار گوناگون و سهولت بخشیدن به تعهد ممالک مذکور در عملیات است.

درحدود سی تن از کارآموزان نظامی و امنیتی کشورهای افریقایی و آسیایی، طی دو هفته تعلیماتی در بخش روندهای فرماندهی عملیات حفظ صلح مرتبط به موضوعات عملیاتی و همچنان اخلاقی و اصول محرمیت را سپری خواهند نمود. فشار تدریس خاصتاً بر مسئلهء حقوق بین المللی بشردوستانه و قواعد نحوهء برخورد در جریان عملیات تمرکز خواهد داشت.

وزارتخانه های امور خارجه و انکشاف بین المللی و دفاع فرانسه، و سازمان جهانی مجتمع فرانسوی زبانان، این دور آموزشی را مشترکاً تدوین و تنظیم کرده اند.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-operations-de-maintien-de-la-paix-formation-de-formateurs

تاریخ نشر 13/02/2017

قسمت بالایی صفحه