سازمان ملل متحد – صحت – انتخاب رئیس عمومی سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.) (۲۳ می ۲۰۱۷ / ۲ جوزا ۱۳۹۶)

فرانسه تِدروس ادهانوم را بمناسبت انتخاب اش بحیث رئیس عمومی سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.) تبریک گفته و موصوف را از پشتیبانی اش در قبال ایفای وظایف محوله طی دورهء خدمت اطمینان خاطر می دهد.

چالش های زیادی در انتظاراش است و از آنجمله مسائل مربوط به پاسخگویی موثر به امراض همه گیر آینده، پیگیری اصلاحات در حکومتداری و مدیریت سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.) را می توان نامبرد. رئیس عمومی جدید سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.) می تواند بر حمایت فرانسه حساب نماید.

ما بدین مناسبت، از فعالیت مارگاریت شان که با روی دست گرفتن یک روندی از اصلاحات، توانست مقام رهبری سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.) را با یک جهش جدیدی رقم زند، قدردانی و ستایش می نماییم.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-sante-election-du-directeur-general-de-l-oms-23-05-17

تاریخ نشر 28/05/2017

قسمت بالایی صفحه