سازمان ملل متحد – سی و هفتمین مقطع شورای حقوق بشر ملل متحد (۲۷ مارچ ۲۰۱۸ / ۷ حمل ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه در سی و هفتمین مقطع شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که اجلاس آن بروز جمعه ۲۳ مارچ ۲۰۱۸ میلادی (۳ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی) اختتام یافت، حضور و شرکت داشت.

JPEG

اجندآی امور محوله سی و هفتمین مقطع شورای حقوق بشر ملل متحد دقیقاً بر تحول اوضاع در کشور سوریه، و علی الخصوص بر گفتگو و جرو بحث ها درمورد شرایط و حالت در منطقهء غوطه شرقی تمرکز داشت. کارهای انجام یافته طی نشست های یادشده، زمینهء تجدید مأموریت کُمیسیون مستقل تحقیق بین المللی برای مبارزه علیه معافیت را مساعد ساخت.

جمهوری فرانسه در همسویی با شرکای اتحادیهء اروپایی خویش از مسوده یک قطعنامه ای درمورد شرایط نگران کننده حقوق بشر در کشور برما، بخصوص در ارتباط به افرادیکه وابسته به اقلیت رهینگیا اند، نیز پشتیبانی کرد. قطعنامه متذکره از دبیر کل سازمان ملل متحد می خواهد تا منابع لازمه و کافی را در اختیار مأموریت گردآوری و مستندسازی واقعیات قرار داده، و اقدام به تجدید دوره وظیفوی گزارشگر خاصی که بنأ به درخواست جمهوری خلق چین در کارزار رأی گیری واقع شد، ورزد.

چندین دوره وظیفوی مهم تجدید گردید (مانند، دوره های کاری آگاهان مستقل دربارهء شرایط حقوق بشر در کشور مالی، گزارشگر خاص برای حقوق بشر در قلمرو ایران، کُمیسیون حقوق بشر در سرزمین سودان جنوبی).

چندین متن در پیوند با اولویت های فرانسه آذین وضع و تصویب یافت : مانند، متونی مربوط به حقوق اطفال در جو و فضای بحران های بشری، جلوگیری از شکنجه و عذاب، دهشت افگنی و حقوق بشر، حقوق فرهنگی و محافظت از میراث فرهنگی، حقوق بشر درعرصهء محیط زیست.

جمهوری فرانسه نامزد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای مقطع سه ساله طی سالیان ۲۰۲۱ – ۲۰۲۳ میلادی (۱۴۰۰ – ۱۴۰۲ هجری شمسی) است.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2018-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/nations-unies-37eme-session-du-conseil-des-droits-de-l-homme-27-03-18

تاریخ نشر 03/04/2018

قسمت بالایی صفحه