سازمان ملل متحد – سوریه – تصویب قطعنامه شماره ۲۳۳۶ با کسب ارأی مطلق (۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ / ۱۱ جدی ۱۳۹۵)

تصویب قطعنامه شماره ۲۳۳۶ با کسب ارأی مطلق، بازگوی اهمیتی است که جامعه بین المللی به مرعی الاجرا درآوردن آتش بسی در کشور سوریه قائل می باشد. از دیر زمانی است که فرانسه برعملی نمودن این امر تأکید می ورزد.

فرانسه منبعد جهت حفظ و نجات زندگی افراد ملکی و اجازه دسترسی همه جانبهء کمک های بشردوستانه به مردم، خواستار احترام و مراعات کامل این آتش بس در سوریه است.

کارعاجلی که بایست نیز انجام یابد، از سرگیری مذاکرات سیاسی براساس یادداشت ژِنیو و قطعنامه های موثر و کارآیی شورای امنیت، تحت حمایت سازمان ملل متحد است.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/article/nations-unies-syrie-adoption-a-l-unanimite-de-la-resolution-2336-31-12-16

تاریخ نشر 01/01/2017

قسمت بالایی صفحه