سازمان ملل متحد – سفر ژان – ایوو لودریان (نیویارک، ۲۷ مارچ – ۳ اپریل ۲۰۱۹ / ۷ – ۱۴ حمل ۱۳۹۸)

از تاریخ ۲۷ مارچ الی ۳ اپریل ۲۰۱۹ میلادی (از ۷ تا ۱۴ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی)، آقای ژان - ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در شهر نیویارک تشریف داشت .

JPEG

بدین مناسبت، آقای ژان – ایوو لودریان اولویت های جمهوری فرانسه را در شورای امنیت سازمان ملل متحد که جمهوری فرانسه مقام رهبری این شورا را تا تاریخ ۳۱ مارچ ۲۰۱۹ میلادی (۱۱ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی) بعهده داشت، توضیح نموده، وضاحت داد :

صلح و امنیت بین المللی

- بتاریخ ۲۸ مارچ (۸ حمل)، وزیر امور خارجه جمهوری فرانسه یک گفتمان باز شورای امنیت سازمان ملل متحد را درمورد تمویل مالی دهشت افگنی به هدف تصویب یک قطعنامه ای در این راستا، ریاست نمود. موصوف جهت جلوگیری از هر نوع بروز مجدد "داعش"، ضرورت به استمرار بسیج فعلی را تذکار داد ؛

- وزیر امور خارجه کشور جهت تأکید بر پشتیبانی جمهوری فرانسه از بذل تلاش های منشی عمومی سازمان ملل متحد در قبال اصلاحات این بخش عمده در داخل سازمان مذکور، در جلسهء وزارتی مختص به حفظ صلح اشتراک ورزید ؛

- بتاریخ ۲۹ مارچ (۹ حمل)، وزیر امور خارجه کشور یک جلسه عامه شورای امنیت سازمان ملل متحد اختصاص یافته به جمهوری مالی را درحضورداشت آقای سومَیلو بوبِی مایگا، صدراعظم این کشور و آقای آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، و بتاریخ ۲۸ مارچ (۸ حمل) درکنار همتای بورکینابی اش و درحضورداشت مقامات چندین دولت وابسته به گروه پنج کشور ساحل افریقا - "جی.۵"، یک جلسه وزارتی مرتبط به گروه پنج کشور ساحل افریقا - "جی.۵" را ریاست نمود.

مبارزه علیه نابرابری های جهانی و رسیدگی توافقی به چالش های عمومی

- بتاریخ اول اپریل (۱۲ حمل)، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه یک جلسهء شورای امنیت سازمان ملل متحد درمورد محافظت از کارمندان امور بشردوستانه و طبی را درحضورداشت چندین انجمن غیر حکومتی تنظیم و رهبری نمود. موصوف متعاقباً در نشست یادآوری و جمع بندی اطلاعات درمورد حقوق بین المللی بشردوستی شورای امنیت که جمهوری فِدِرال آلمان در ماه اپریل (حمل/ثور) عهده دار مقام ریاست آن می گردد، اشتراک ورزید. بدین مناسبت، یک فُرصت انجام بحث و تبادل نظریات با انجمن های غیر حکومتی نیز مدنظر گرفته شده بود.

- بتاریخ ۲۸ مارچ (۸ حمل)، وزیر امور خارجه کشور در یک گفتمانی بسطح عالی مجمع عمومی دربارهء اقلیم اشتراک ورزید، و یک میز مدور مختص به تمویل اقلیمی را درچوکات آمادگی ها و ترتیبات در قبال برگزاری نشست عالی برای اقلیم تحت سرپرستی منشی عمومی سازمان ملل متحد که در ماه سپتامبر (سنبله/میزان) آینده درنظر گرفته شده است، مشترکاً ریاست نمود.

JPEG

دفاع از چند جانبه گرایی

آقای ژان - ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه کشور نبرد جمهوری فرانسه را در راستای چند جانبه گرایی نیرومند و مطابق با تعاملات معاصر مجدداً تأیید نمود :

- بتاریخ ۲ اپریل (۱۳ حمل)، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه همراه با آقای هئیکو ماس، همتای آلمانی اش و نمایندگان چندین دولت حسن نیت یک مقطع تعمق و تفکر درمورد عصری سازی رویکرد چند جانبه گرایی و تحکیم آن را در راستای آغاز یک اتحاد برای چند جانبه گرایی رهبری کرد. مشارالیه بتاریخ ۳ اپریل (۱۴ حمل) بشکل یک گفتمانی با آقای هئیکو ماس، در مقابل محصلین پوهنتون کولمبیا درمورد چند جانبه گرایی و امنیت جمعی سخنرانی نمود ؛

- وزیر امور خارجه کشور جهت بررسی بحران های عمده اجندآی کاری شورای امنیت، با منشی عمومی سازمان ملل متحد و معاون عملیات تأمین صلح آقای ژان – پییِر لاکروا مشافهه نمود.

برعلاوه، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در چندین رویدادی مربوط به رابطه دوجانبه فرانسه – امریکا اشتراک ورزید :

- بتاریخ اول اپریل (۱۲ حمل)، وزیر امور خارجه کشور بطور نمادینی یک تابلوی نقاشی را که از سوی نازی ها به یغما برده شده بود، به خانوادهء شلوس وارثین این اثر سپرد، و با انجمن های یهودیان حاضر در شهر نیویارک صحبت و تبادل نظر نمود.

- بتاریخ ۲ اپریل (۱۳ حمل)، نامبرده دربابت راهکار ابداع، با کارفرمایان "فرِنچ تِک نیویارک" که اجماعی است ازستارتوپ های فعال در شهر نیویارک، دیدار نمود.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/presidence-francaise-du-conseil-de-securite/article/nations-unies-deplacement-de-jean-yves-le-drian-new-york-27-03-03-04-19

تاریخ نشر 04/04/2019

قسمت بالایی صفحه