سازمان ملل متحد – روز جهانی پناهندگان (۲۰ جون ۲۰۲۱ میلادی / ۳۰ جوزا ۱۴۰۰ هجری شمسی)

جمهوری فرانسه درحالیکه سال ۲۰۲۱ میلادی (سال ۱۴۰۰ هجری شمسی) مراسم گرامیداشت از هفتادمین سالروز وضع و تصویب منشور ژنیو منوط به موقف و وضعیت پناهندگان را محک و رقم می زند، و علاوتاً تعداد افراد بیجا شده و محتاج به حفاظت و حراست - (۸۲،۴ میلیون تن) هرگز بدین مکیال و پیمانه بُلند نبوده است ، تعهد خویش را در قبال پذیرش، حراست، حمایت و ادغام پناهجویان مجدداً تأیید می کند.

جمهوری فرانسه از تعهد و کارآیی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین – (اچ.سی.آر.) که در شرایط همیشه اصعب جد و جهد می ورزد، استقبال و ستایش بعمل آورده و پشتیبانی کامل خویش را از نهاد فوق الذکر مجدداً تأیید می کند. دیدار عنقریب آقای فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین از پاریس بمناسبت اجلاس "مجتمع نسل مساوات"، زمینهء تعمیق بیشتر همکاری را درمورد همه مسائل مشترک المنافع با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین – (اچ.سی.آر.) فراهم خواهد کرد.

جمهوری فرانسه جهت تحکیم و تسدید امر حفاظت و حراست از افراد ملکی و احترام به حقوق بشردوستانه بین المللی در منازعات مسلحانه، بسیج خویش را دنبال خواهد کرد.

جهت دریافت معلومات مزید درعرصه : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-journee-mondiale-des-refugies-20-06-21

تاریخ نشر 24/06/2021

قسمت بالایی صفحه