سازمان ملل متحد – روز جهانی مهاجرین (۲۰ جون ۲۰۱۹ / ۳۰ جوزا ۱۳۹۸)

جمهوری فرانسه بمناسبت گرامیداشت از روز جهانی مهاجرین، تعهداش را در راستای پذیرش، حفاظت و ادغام افراد پناهجو، مجدداً تأیید می کند.

جمهوری فرانسه از تعهد و کارآیی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین (اچ.سی.آر.) که از بیش از ۲۴ میلیون مهاجر و متقاضی پناهندگی حمایت، حفاظت و با ایشان همگامی می کند، استقبال و ستایش بعمل می آورد قابل یادآهانی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین (اچ.سی.آر.) در ماه دسامبر سال جاری میلادی (قوس/جدی سال ۱۳۹۸ هجری شمسی)، نخستین مجتمع جهانی را درمورد مهاجرین در شهر ژنیو سویس تنظیم و تدویر خواهد کرد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https ://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2019-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/nations-unies-journee-mondiale-des-refugies-20-06-19

تاریخ نشر 23/06/2019

قسمت بالایی صفحه