سازمان ملل متحد – روز جهانی مهاجرین (۲۰ جون ۲۰۱۸ / ۳۰ جوزا ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه بمناسبت گرامیداشت از روز جهانی مهاجرین، تعهداش را درکنار ده ها میلیون تنی که در سراسر جهان مجبور به تبعید گردیده اند و همچنان کشورها و سازمان های امداد رسان به ایشان، تأیید نموده و بر آن تأکید می ورزد.

JPEG

جمهوری فرانسه مطابق به تعهدات رئیس جمهور امانوئل ماکرون، مسئولیت خویش را در قبال پذیرایی از مهاجرین بعهده می گیرد. دفتر محافظت از مهاجرین و افراد محروم از وطن جمهوری فرانسه ("اوفپرا")، درچوکات برنامه های اسکان یا جابجایی مجدد مهاجرین، خاصتاً مأموریت های را در قارهء اروپا و در کشورهای ثالث به پیش می برد. طی سالیان گذشته، چندین مأموریت در قارهء افریقا و در شرق میانه بسر رسید، و اکنون کارکنان حفاظت در سرزمین اسپانیا مصروف انجام وظایف محوله شان استند. جمهوری فرانسه درچوکات اصلاحات راهکار مهاجرت اتحادیهء اروپا و بمنظور اینکه روندها تسریع یابد و یک نظم کارآی همبستگی میان دول عضو قیام نماید، در قبال ایجاد دفتر واقعی اروپا بخدمت پناهجویی به بذل جد و جهد خویش ادامه می دهد. جمهوری فرانسه پشتیبانی خویش را از کمیشنری عالی برای مهاجرین (اچ.سی.آر.) نیز حفظ می کند، و از تعهد و موثریت این سازمان و آنهم در شرایط بیشتر از پیش دشوار، ستایش و قدردانی می کند.

جمهوری فرانسه فعالیت اش را در راستای جستجو و دریافت راه حل ها به بحران ها، که از آنجمله بیجا شدن مردم ملکی یک پیامد آن است، پیگیری خواهد کرد. جمهوری فرانسه بسیج اش را برای تقویت محافظت از مردم ملکی و ارجگزاری به حقوق بین المللی بشردوستی در همه حالات و شرایط ، دنبال خواهد کرد. جمهوری فرانسه بر همه ابتکاراتی که به مهاجرینی درگیر منازعات مسلحانه و از بابت وادار به فرار، به قربانیان عذاب و شکنجه ها یا تحت تهدیدات، به دلیل داشتن افکار سیاسی، وابستگی به اقلیت های مذهبی یا قومی، به یک گروه اجتماعی و یا به امر میلان جنسی افراد مذکور امداد رسانده می تواند، هوشیار و بیدار بوده، و بدآن بذل توجه خواهد داشت.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-journee-mondiale-des-refugies-20-juin-2018

تاریخ نشر 24/06/2018

قسمت بالایی صفحه