سازمان ملل متحد – روز بین المللی کودکان سرباز (۱۲ فبروری ۲۰۱۹ / ۲۳ دلو ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه بمناسبت یادبود از روز بین المللی کودکان سرباز، تذکار می دهد که امر مبارزه علیه استخدام و بهره برداری از کودکان از سوی دول و گروه های مسلح، همچنان یک اولویت مهم عملکرداش محسوب می گردد.

PNG

جمهوری فرانسه از بیش از بیست سال بدینسو، یک نقش برازنده ای را در تدوین و اهتمام قوانین بین المللی جهت مبارزه با این پدیده ذمیم، بخصوص در تعبیه و ارائه مصوبه مسمأ به "اصول و تعهدات پاریس" – (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/droits-des-enfants/conference-protegeons-les-enfants-de-la-guerre-21-fevrier-2017/article/les-principes-et-engagements-de-paris-qu-est-ce-que-c-est) که قبلاً از سوی ۱۰۸ دولت جهان وضع و تصویب گردیده، ایفا کرده است. در نتیجه، بیش از ۰۰۰ ۱۰۰ کودک سرباز در اثر قوانین یادشده و بذل جد و جهد همراه با جامعهء مدنی، آزاد و در جامعه مدغم گردیدند.

جمهوری فرانسه آرزومند است تا تعهد به ضد جلب و جذب کودکان سرباز جهان شمول گردد، و از کشورهای که تا هنوز در محتوی و ماده های قوانین بین المللی مذکور تأمل و درنگ بخرچ داده و آن را تصویب ننموده اند، می خواهد تا به این امر مبادرت ورزیده و آن را مرعی الاجرا سازند. آنطوریکه آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه از تربیون شورای امنیت سازمان ملل متحد به این مسئله اهم اشاره کرد و آن را خاطر نشان ساخت، طرزالعمل های جدید استخدام و استفاده از کودکان، خاصتاً از سوی گروه های دهشت افگن، در راستا باید مدنظر گرفته شود. مبارزه علیه افراطگرایی از ورای انتِرنِت و القاءعقیده در زمره این مأمول بحساب می آید.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-journee-internationale-des-enfants-soldats-12-02-19
https://twitter.com/hashtag/ChildrenUnderAttack?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ChildrenNotSoldiers?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RedHandDay?src=hash

تاریخ نشر 17/02/2019

قسمت بالایی صفحه