سازمان ملل متحد – روز بین المللی کودکان سرباز (۱۲ فبروری ۲۰۱۸ / ۲۳ دلو ۱۳۹۶)

جمهوری فرانسه بمناسبت روز بین المللی کودکان سرباز، تصمیم راسخ اش را در راستای محافظت از کودکانی گرفتار در منازعات مسلحانه تذکار می دهد.

PNG

امروز، کودکان معصوم هنوزهم نخستین قربانیان جنگ ها استند. جمهوری فرانسه و صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسِف)، جهت پیگیری این بسیج بین المللی، بتاریخ ۱۲ فبروری ۲۰۱۸ میلادی (۲۳ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی) کنفرانسی را تحت عنوان "کودکان را از جنگ محافظت نماییم" تنظیم و تدویر نمودند. این کنفرانس بخصوص به دول جدید زمینهء حمایت از "اصول و تعهدات پاریس علیه سربازگیری کودکان از سوی گروه های مسلح" را مساعد ساخت و تصاعد تعداد دول امضأکننده را به ۱۰۸ رقم رسانید. ما از دولی که تا هنوز به اصول و تعهدات پاریس نپیوسته اند، دعوت می نماییم تا خودرا شریک متن مذکور سازند.

جمهوری فرانسه نیز عطف و توجه جامعه جهانی را به تهدیدات جدیدی که بر سرنوشت و زندگی کودکان سایه سنگینی انداخته است، جلب می کند : برعلاوه جلب و جذب به زور و اجباری کودکان یا از سوی گروه های مسلح، ما باید در مقابل فعالیت های القاءعقیده زودهنگام و بهره برداری از کودکان چون بمب های انسانی از سوی گروه های دهشت افگن، هوشیار و بیدار باشیم. ما به همین منظور این معضله را در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۷ میلادی (میزان/عقرب سال ۱۳۹۶ هجری شمسی) در صدر اولویت رهبری مان در رأس شورای امنیت سازمان ملل قرار دادیم.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-journee-internationale-des-enfants-soldats-12-02-18

تاریخ نشر 13/02/2019

قسمت بالایی صفحه