سازمان ملل متحد – روز بین المللی کلاه آبی پوشان (۲۹ می ۲۰۱۹ / ۸ جوزا ۱۳۹۸)

جمهوری فرانسه بمناسبت روز بین المللی گرامیداشت از کلاه آبی پوشان سازمان ملل متحد، از اشتراک وسهم بارز زنان و مردان شجاع و خدمتگزار درچهارچوب عملیات حفظ صلح ملل متحد برای تأمین صلح و امنیت بین المللی، استقبال و تحسین می کند.

JPEG

از سال ۱۹۴۸ میلادی (سال ۱۳۲۷ هجری شمسی) بدینسو، بیش از یک میلیون تن این زنان و مردان فداکار در راستای تأمین صلح، آرامش و ثبات، و محافظت از مردم در بیشتر از ۷۰ برنامهء عملیاتی در سرتاسر جهان سهم گرفته و جد و جهد ورزیده اند. اکنون ۰۰۰ ۹۰ تن از کلاه آبی پوشان وابسته به بیش از ۱۲۰ دولت جهان، در محدودهء ۱۴ برنامهء عملیاتی منسجم گردیده و مصروف ایفای کار و خدمت استند.

JPEG

جمهوری فرانسه به این کارمندانی که وظایف محوله شان را درشرایط اکثراً صعب و دشوار انجام می دهند، ادأی احترام می کند. جمهوری فرانسه به یاد و خاطرات کلاه آبی پوشان متوفی ارج می گذارد، و آنانی را که هنگام اجرای مأموریت های خطیر شان جراحت برداشته اند، هرگز فراموش نمی کند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-journee-internationale-des-casques-bleus-29-05-19

تاریخ نشر 03/06/2019

قسمت بالایی صفحه