سازمان ملل متحد – روز بین المللی کلاه آبی پوشان (۲۹ می ۲۰۱۸ / ۸ جوزا ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه وابستگی و همبستگی خویش را با روز بین المللی کلاه آبی پوشان که امسال مصادف می شود به هفتادمین سال موجودیت سربازهای صلح، اعلام می کند.

JPEG

بدین مناسبت، جمهوری فرانسه از شهامت و خودگذری این مردان و زنانی که در راستا خدمت نموده، یا تا هنوزهم تحت کلاه های آبی رنگ ملل متحد درسراسر جهان متعهد اند، ستایش می کند. بعد از گسیل و تعمیل نخستین عملیه حفظ صلح در سال ۱۹۴۸ میلادی (۱۳۲۷ هجری شمسی) در شرق نزدیک، بیش از یک میلیون مرد و زن در بیشتر از ۷۰ عملیه و در تمام قاره ها، در امر تأمین صلح و ثبات، و محافظت از مردم سهم گرفته، خدمت نموده اند. آنها در شرایط اکثراً خیلی دشواری، در ساحات جنگزده زیادی، یعنی از ساحل عاج گرفته تا تیمور شرقی، با گذر از سالوادور یا لیبِریا درجایی که مأموریت ملل متحد در لیبِریا - "مینول" اخیراً به دورهء خدمت اش نقطهء پایان گذاشت، وظایف محوله شان را موفقانه انجام داده اند. این مردان و زنان شجیع جان انسان های زیادی را در هر گوشهء دنیا نجات می دهند، و در تأمین آرامش و ثبات در مناطق آسیب دیده و متضرر کمک نموده، سهم می گیرند.

JPEG

ما با اغتنام از این فُرصت خاص می خواهیم به خاطرات بیش از ۷۰۰ ۳ کلاه آبی پوشی که زیر پرچم ملل متحد و حین انجام مأموریت صلح و محافظت از مردم جان های شان را از دست دادند، حرمتگزاری نماییم. در زمرهء این جان باختگان، ۱۱۳ تبعهء فرانسه هستند.

امروز بیش از ۸۰۰ عمله و فعله فرانسوی به عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد، بخصوص درچوکات مأموریتء نیروی موقت ملل متحد در لبنان - "فینول" متعهد بوده، ایفای وظیفه می نمایند.

جمهوری فرانسه پنجمین مرجع کمک کننده مالی به مأموریت های حفظ صلح است. کشورمان بحیث عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، نیز در امر تعریف و تعیین دوره های کاری پرتوقع و نوآوریی که تأمین موثریت کامل این چنین عملیات را هدف خود می سازد، شرکت می ورزد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-journee-internationale-des-casques-bleus-29-05-18

تاریخ نشر 31/05/2018

قسمت بالایی صفحه