سازمان ملل متحد – روز بین المللی محو خشونت علیه زنان (۲۵ نوامبر ۲۰۱۸ / ۴ قوس ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه بمناسبت برگزاری مراسم گرامیداشت از نُزدهمین روز بین المللی محو خشونت علیه زنان بروز یکشنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (۴ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی)، تعهد و عزم راسخ اش را مبنی براینکه جامعه جهانی علیه تمام اشکال و اقسام خشونت های اعمال شده بر زنان مبارزه نموده و آن را محو سازد، مجدداً تأیید می کند.

GIF

مساوات میان زنان و مردان که رئیس جمهوری فرانسه آن را مبدل به داعیه بزرگ دورهء پنجساله حکومتداری اش ساخته است، در سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸ هجری شمسی) و درچوکات رهبری جمهوری فرانسه در مقام ریاست "جی.۷" – (هفت کشور بیشتر صنعتی و پیشرفته جهان) و کُمیتهء وزرأی شورای اروپا، یک اولویت کاری این کشور محسوب خواهد گردید. جمهوری فرانسه در ارتباط و همکاری با شرکای اروپایی و بین المللی اش، یک کارزاری به هدف جهانی سازی منشور استانبول (https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/?desktop=true) شورای اروپا را دربابت جلوگیری از خشونت علیه زنان و خشونت خانوادگی و امر مبارزه با این پدیده های شوم راه اندازی خواهد کرد.

جمهوری فرانسه در داخل سازمان ملل متحد در قبال این پرونده قویاً بسیج باقی می ماند. جمهوری فرانسه همراه با دولت شاهی هالند، این هفته ابتکار تصویب نخستین قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد به مقصد محو آزار و اذیت جنسی در سرتاسر جهان را روی دست گرفت. جمهوری فرانسه جهت امحای آزار و اذیت جنسی، درابتدای تشکیل نخستین گروه دوستان که از بدو ایجاداش فقط دو ماه می گذرد و اکنون دارای بیش از ۳۰ عضو است، نیز قرار داشت.

JPEG

جمهوری فرانسه فراخوان اش را در راستای بسیج برای ختم معافیت عاملین چنین خشونت ها دوباره تکرار می کند ؛ این در حالیست که ۳۷ کشور جهان هنوزهم پیگرد عاملین تجاوزات در صورت زوجیت با قربانی و یا اگر متعاقباً وی را به عقد نکاح خویش درآورند، برائت می دهد.

برعلاوه، جمهوری فرانسه فراخوان اش را به تمامی دول در قبال توشیح و تطبیق بدون شک و شبهه منشور سازمان ملل متحد جهت الغای تبعیضات علیه زنان مجدداً تذکار می دهد. (...)

جهت کسب معلومات لازمه و جامع درعرصه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-journee-internationale-pour-l-elimination-de-la-violence-a-l-238959

تاریخ نشر 25/11/2018

قسمت بالایی صفحه