سازمان ملل متحد – روز بین المللی محو خشونت علیه زنان (۲۵ نوامبر ۲۰۱۶ / ۵ قوس ۱۳۹۵)

در این روز بین المللی، کشور فرانسه بر بسیج بودن اش جهت ختم هر نوع خشونت علیه زنان و دختران تأکید می کند.

JPEG

بیش از بیست سال بعد از تدویر کنفرانس جهانی زنان در شهر بیجینگ پایتخت چین در سال ۱۹۹۵ میلادی (۱۳۷۴ هجری شمسی)، اعمال خشونت ها بر یک ثلث زنان جهان و در بعضی ممالک بر دو ثلث زنان هنوزهم یک واقعیت تلخ عصر ما است.

فرانسه از تمام دول می خواهد تا میثاق ملل متحد برای امحای تبعیضات با زنان را تصویب و اجرا کرده و میثاق استانبول شورای اروپا درمورد پیشگیری و مبارزه با خشونت در مقابل زنان و خشونت خانوادگی را امضأ کنند.

ما، در راستای پیاده نمودن تعهدات اتخاذ شده در سازمان ملل متحد و مندرجه اصل راهبرد "اهداف انکشاف پایدار" که در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) به تصویب رسید، بسیج هستیم. به ابتکار فرانسه و هالند، یک قطعنامه ای دربارهء خشونت خانوادگی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد بتاریخ ۲۱ نوامبر گذشته (اول قوس) تصویب گردید.

فرانسه نیز از کارزار بخش زنان سازمان ملل متحد مبنی بر برگزاری رسمی ۱۶ روز عملکرد علیه خشونت جنسیتی از تاریخ ۲۵ نوامبر الی ۱۰ دسامبر (از ۵ الی ۲۰ قوس) پشتیبانی می کند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-journee-internationale-pour-l-elimination-de-la-violence-a-l

تاریخ نشر 05/12/2016

قسمت بالایی صفحه