سازمان ملل متحد – روز بین المللی دختران (۱۱ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۱۹ میزان ۱۳۹۶)

فرانسه بمناسبت روز بین المللی دختران که از سوی سازمان ملل متحد تنظیم گردید، تعهداش را در راستای دفاع از حقوق بنیادین دختران و دسترسی شان به تعلیم و تربیه، مجدداً تذکار داد.

JPEG

ما جهت ختم همه اشکال خشونت های مرتبط به جنسیت و مبارزه علیه نابرابری ها در بخش دسترسی به معارف، غذأ، عدالت و صحت، بسطح ملی و در داخل نهادهای کثیرالجوانب دست اندرکارایم.

بروز دوشنبه ۹ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی (۱۷ میزان ۱۳۹۶ هجری شمسی)، وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه از نمایندگان کشورهای مالی، سِنِگال و انجمن فرانسه-کَپور بنام "پلان بین الملل" بخاطر آغاز کارزار گزارش اش تحت عنوان "نیروی دختران را آزاد سازیم"، استقبال و پذیرایی کرد.

تبادل نظریات میان ذوات فوق بالای عناصر بازدارنده خودکفایی دختران، مانند حاملگی ها و ازدواج های زودهنگام یا مشکلات شمولیت دختران در مکاتب، و بر ناقلین تغییر، چون دسترسی به تعلیم و تربیه با کیفیت یا اشتراک در حیات سیاسی و تشکلات اجتماعی تمرکز داشت.

JPEG

ما، در شراکت با "یونیسف" (سازمان صندوق کودکان ملل متحد) و "یونسکو" (سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یکجا با انجمن مذکور در کشورهای کامرون، سِنِگال و توگو، جهت مبارزه با خشونت های جنسیتی در ماحول تعلیمی که سد اساسی فراراه شمولیت دختران در مدارس محسوب می گردد، بخصوص بذریعهء عملیات آگهی دهی به جوامع و کارمندان امور تدریسی، عدلی و امنیتی، زحمت کشیده، کار می کنیم.

جهت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/droits-des-femmes/article/onu-journee-internationale-de-la-fille-11-10-17

تاریخ نشر 12/10/2017

قسمت بالایی صفحه