سازمان ملل متحد – درگذشت کوفی عنان – ابلاغیهء ژان – ایوو لودریان (۱۸ آگست ۲۰۱۸ / ۲۷ اسد ۱۳۹۷)

"من با اندوه و تأثر عمیق از خبر درگذشت کوفی عنان اطلاع حاصل نمودم. کوفی عنان، از ژنیو گرفته تا نیویارک با عبور از آدیس آبابا، یک متعهد فعال در تمامی قاره ها بود، و طی بیش از نیم قرن، زندگی گرانبهای خودرا در خدمت بزرگترین داعیه ها و در مقابله با چالش های بزرگ دوران معاصر، یعنی صلح، انکشاف، ارتقای حقوق بشر، مبارزه علیه فقر و تبعیضات، قرار داد."

JPEG

"کوفی عنان بحیث منشی عمومی سازمان ملل متحد و در مقام رهبری این نهاد جهانی از سال ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۰۶ میلادی (از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۵ هجری شمسی)، ابتکار یک حرکت عمیق اصلاحات را چه درعرصهء حفظ صلح بعد ازوقایع غم انگیز رواندا و سرِبرِنیکا و یا در امر حکومتداری سازمان ملل متحد و گشایش اش بروی جامعهء مدنی، راه اندازی نمود.

کوفی عنان در شرف قرن جاری میلادی، جهت رویارویی بهتر با دگرگونی های یک جهان منقسمی که موصوف دائماً می کوشید تا آن را متحد سازد، زمینهء عصری سازی سازمان ملل متحد را فراهم نمود. سهم بارز و ارزشمنداش در راستای گفتمان میان انسان ها و ارتقای حل و فصل در مذاکره و تفاهم باهمی منازعات، با اعطأی جایزه نوبِل صلح در سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۰ هجری شمسی) پاداش حاصل کرد.

کوفی عنان بعد از ترک وظیفه محوله اش در سمت منشی عمومی سازمان ملل متحد، در امر خدمتگزاری به معاصران اش و فعالیت چندجانبه، زندگی خودرا کاملاً وقف نمود : یعنی، منحیث عضو و رئیس "بزرگان"، گروه حکیمان بین المللی، در رأس بنیاد خوداش و همچنان نیز بحیث میانجی در جنگ سوریه.

نامبرده یک دوست سرزمین فرانسه نیز بود و به لسان این کشور تکلم می نمود. من به خاطرات زنده یاد مرحومی ادأی احترام نموده و با اغتنام از فُرصت می خواهم تا مراتب امتنان و سپاسگزاری جمهوری فرانسه را بخاطر فعالیت های خستگی ناپذیراش در راستای تأمین صلح اظهار بدارم. من مراتب تعزیت و تسلیت خودرا به خانواده و نزدیکان اش و همچنان به جمیع کسانیکه در ملل متحد، در غانا وطنی که بدآن وابستگی عمیق داشت، یا در محل دیگری موصوف را در بذل تلاش بخدمت داعیه صلح همراهی و حمایت نموده اند، تقدیم می دارم.

ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-deces-de-kofi-annan-declaration-de-jean-yves-le-drian-18-08-18

تاریخ نشر 23/08/2018

قسمت بالایی صفحه