سازمان ملل متحد – درگذشت باباتوندی اوزوتیمهین، رئیس صندوق وجهی برای مردم (۵ جون ۲۰۱۷ / ۱۵ جوزا ۱۳۹۶)

ما با تأثر و اندوه از وفات داکتر باباتوندی اوزوتیمهین، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس صندوق وجهی برای مردم اطلاع حاصل نمودیم.

JPEG


کشور فرانسه با آقای باباتوندی اوزوتیمهین، مدافع و حامی شناخته شده جهانی داعیهء حقوق بنیادی زنان و دختران، بخصوص حقوق جنسی و زایمانی شان، پیوندهای تنگاتنگی را ایجاد کرده بود.

برای ما نقش نامبرده چه در بطن سازمان ملل متحد و چه در تمامی کشورهای که در صدر اولویت های امداد عامه مان به توسعه قرار دارد، از اهمیت بسزأ و اساسی برخوردار بود.

صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای مردم یک نهاد شریک راهبردی کشور فرانسه است که درمورد سیاست های مرتبط به مردم و حقوق جنسی و زایمانی باعث ایجاد همکاری ها در ساحه، خاصتاً در قارهء افریقا می گردد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-deces-de-babatunde-osotimehin-directeur-du-fonds-pour-la

تاریخ نشر 07/06/2017

قسمت بالایی صفحه