سازمان ملل متحد – دخول اعضای جدید در شورای امنیت (۲ جنوری ۲۰۱۹ / ۱۲ جدی ۱۳۹۷)

فرانسه از اینکه کشورهای افریقای جنوبی، آلمان، بلژیک، اندونیزیا و جمهوریت دومیکنیکِن بتاریخ اول جنوری ۲۰۱۹ میلادی (۱۱ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی) آغاز به اجرای یک دورهء کاری دو ساله بحیث اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد کردند، استقبال و تمجید می کند.

JPEG

فرانسه عزم اش را در بذل کار و تلاش با هر یکی دول فوق الذکر ابراز می دارد، و بالای تعهدات شان برای اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت خطیر اش را در راستای حفظ صلح و تأمین امنیت بین المللی کاملاً پذیرا شود، حساب می کند.

بدین مناسبت، فرانسه از امور انجام یافته از سوی کشورهای بولیویا، ایتوپیا، قزاقستان و سویدن منحیث اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد طی دورهء وظیفوی سال های ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ میلادی (سال های ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷ هجری شمسی)، و همچنان از سوی کشور هالند در سال ۲۰۱۸ میلادی (سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) استقبال و قدردانی می کند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-entree-de-nouveaux-membres-au-conseil-de-securite-02-01-19

تاریخ نشر 07/01/2019

قسمت بالایی صفحه