سازمان ملل متحد : ختم سی و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر (ژنیو، ۲۷ فبروری – ۲۴ مارچ ۲۰۱۷ / ۹ حوت ۱۳۹۵ – ۴ حمل ۱۳۹۶)

فرانسه در سی و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر که بتاریخ ۲۴ مارچ (۴ حمل) اختتام یافت، اشتراک کرد.

در این اجلاس خاصتاً اوضاع سوریه مطمح بحث قرار گرفت و دورهء خدمت کُمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق و تجسس برای مبارزه علیه معافیت از کیفر تمدید گردید.

JPEG

کشور فرانسه همسو با شرکای اتحادیهء اروپایی خویش از ایجاد یک مأموریت تشخیص و تثبیت واقعیت‌ها جهت اجرای تحقیق دربابت اتهامات وارده در انجام تجاوزات وخیم بر حقوق بشر در کشور برما، خاصتاً ظلم و تعدی بر اقلیت روینجیا نیز پشتیبانی کرد. فرانسه از تجدید چند دورهء کاری مهم برای حفاظت از حقوق بشر، استقبال و قدردانی می‌کند : مثلاً، مأموریت کاری متخصصین مستقل درمورد شرایط حقوق بشر در کشور های مالی و ایران ؛ دورهء وظیفه گزارشگران خاص دربارهء مدافعین حقوق بشر، شکنجه و باقی اشکال زجر وعذاب و برخوردهای بیرحمانه، غیر انسانی یا خفت آور و در باب آزادی بیان. شورای حقوق بشر معیاد خدمت کُمیسیون مربوط به حقوق بشر در سودان جنوبی را جهت ایجاد سهولت در امر جمع آوری اسناد و شواهد دربارهء نقض و تجاوزات انجام یافته در این کشور، تقویه کرد. شورای مذکور نیز تصمیم گرفت تا از پیگیری وضع حقوق بشر در کشورهای لیبیا و کوریایی شمالی پشتیبانی نماید. بالاخره، فرانسه از اطلاعیهء رئیس شورای حقوق بشر مبنی بر تحکیم نهادهای ملی حقوق بشر در کشور هایتی با کمک و همکاری کُمیساریای عالی حقوق بشر، استقبال و ابراز خرسندی می کند.

آقای هَرلِم دِزیر، منشی دولت فرانسه در امور اروپا، بتاریخ اول مارچ (۱۱ حوت) گذشته، جهت یادآوری از اولویت ها و اهدافی را که فرانسه می‌خواهد درچوکات نامزدی اش به دور جدید شورای حقوق بشر برای سالیان ۲۰۱۸ – ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۷ – ۱۳۹۹ هجری شمسی) دنبال کند، نُطقی ایراد نمود/ .

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2017-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/nations-unies-cloture-de-la-34e-session-du-conseil-des-droits-de-l-homme-27-02

تاریخ نشر 28/03/2017

قسمت بالایی صفحه