سازمان ملل متحد – حقوق بشر – روز بین المللی قربانیان ناپدید شدن های اجباری (۳۰ آگست ۲۰۱۸ / ۸ سنبله ۱۳۹۷)

بمناسبت گرامیداشت از روز بین المللی قربانیان ناپدید شدن های اجباری در اثر کارکرد یک دولت یا با موافقت و رضایت اش، جمهوری فرانسه و جمهوری ارژانتین می خواهند تا از این قربانیان و خانواده های شان یادبود بعمل آورده و به ایشان حرمتگزاری کنند. متأسفانه، این تجاوزات جدی و حاد بر حقوق بشر هنوزهم در تعداد اهمی کشورها، منجمله دولی که درگیر بحران های وخیم یا جنگ ها اند، مشاهده می شود.

JPEG

منشور بین المللی برای محافظت از جمیع افراد در مقابل ناپدید شدن های اجباری (مصوبهء سال ۲۰۰۶میلادی / ۱۳۸۵ هجری شمسی) که اکنون دربرگیرنده ۹۷ امضأکننده بوده و از آنجمله ۵۸ متعهد منشور مذکور را به تصویب رسانیده اند، یک پیشرفت مهمی محسوب می گردد ؛ این مأمول بیانگر درک و فهم جامعهء جهانی از ضرورت انجام عملکرد قاطع در برابر این چنین تجاوزات بر حقوق بشر است. هدف متن مذکور جلوگیری از ناپدید شدن های اجباری و مبارزه علیه معافیت از جنایتی وابسته به ناپدید شدن اجباری است. این متن خاصتاً بر اساس حق شناختن حقیقت دربارهء حالات و شرایط ناپدید شدن اجباری، جریان و نتایج تحقیق در زمینه، و همچنان سرنوشت شخص مفقود شده، تسوید و تعبیه گردیده، بنأ نهاده شده است.

کمیشنری عالی در امور حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) هدف مضاعف تعداد دول عضو منشور را طی پنج سال تعیین کرد : جمهوری فرانسه و جمهوری ارژانتین از این هدف حمایت کامل می کنند. به همین منظور، جمهوری فرانسه و جمهوری ارژانتین از تمامی دولی که تا هنوز این منشور بین المللی را وضع و تصویب ننموده اند، می طلبد تا به این امر مبادرت ورزند، و صلاحیت کُمیتهء ناپدید شدن های اجباری را برسمیت بشناسند. قابل یادآهانی است که کُمیته متذکره چون مرجع پیگیری منشور، در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ هجری شمسی) آغاز به امور محوله اش کرد.

JPEG

آقایان ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه و جورج فوری، همتای ارژانتینی اش، جهت دستیابی به جهانی سازی منشور، یک نامه ای را در ماه اپریل (حمل/ثور) گذشته به همتایان شان گسیل داشتند.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-droits-de-l-homme-journee-internationale-des-victimes-de-237364

تاریخ نشر 04/09/2018

قسمت بالایی صفحه