سازمان ملل متحد – حقوق بشر – روز بین المللی قربانیان مفقود شدن های اجباری (۳۰ آگست ۲۰۱۷ / ۸ سنبله ۱۳۹۶)

ما، در این"روز بین المللی قربانیان مفقود شدن های اجباری"، چه این عمل قبیح بوسیله یک دولت و یا با رضایت اش انجام یافته باشد، نخست مراتب همدردی و تأثرات مان را به مردم مظلوم و زجرکشیده کشور سوریه ابراز می داریم.
تعداد کثیر گزارش های سازمان ملل متحد حاکی از افشاگری و نکوهش این اوضاع اسفناک است.

PNG


ما اندوه و مراتب تعزیت مان را به قربانیان این چنین اعمال شنیع در سراسر جهان و بخصوص در کوریای شمالی تقدیم می نمایم.

این نقض و تجاوزات بر حقوق بشر تحمل ناپذیر است.

گروپ کاری سازمان ملل متحد در امر مفقود شدن های اجباری از بدو تأسیس اش در سال ۱۹۸۰ میلادی (۱۳۵۹ هجری شمسی)، ۰۰۰ ۵۵ مورد مرتبط به ۱۰۵ دولت را ثبت و ضبط نموده است. منشور بین المللی محافظت از تمام افراد در مقابل مفقود شدن های اجباری، برامر دانستن حقیقت دربارهء شرایط مفقود شدن های اجباری، طی مراحل و نتایج تحقیقات در زمینه و همچنان سرنوشت شخص ناپدید شده تأکید می ورزد. فرانسه از تمام دولی که تا هنوز این منشور را امضأ نکرده اند، می طلبد تا متن مذکور را وضع و تصویب نموده و صلاحیت و مهارت کُمیته مربوط به مفقود شدگان اجباری را برسمیت بشناسند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-droits-de-l-homme-journee-internationale-des-victimes-de

تاریخ نشر 13/09/2017

قسمت بالایی صفحه