سازمان ملل متحد – حقوق بشر – روز بین المللی قربانیان مفقودشدن های اجباری (۳۰ آگست ۲۰۱۶ / ۹ سنبله ۱۳۹۵)

ما، در این "روز بین المللی قربانیان مفقودشدن های اجباری"، انجام یافته از سوی دولت یا با توافق دولت، مراتب همدردی و غمشریکی خودرا نخست در سوریه به مردمی که آزمون دشوار رنج و عذاب را تحمل می کنند، تقدیم می داریم.

تعداد زیادی از گزارشات سازمان ملل متحد پرده از روی این وضع اسفناک بر می دارد.

ما از قربانیان اینگونه عمل ناجایز در سراسر جهان، بخصوص در کوریایی شمالی، نیز یادبود بعمل می آوریم.

اعمال نقض و تجاوزات بر اساسات حقوق بشر قابل قبول نیست.

گروپ کاری سازمان ملل متحد درمورد مفقودشدن های اجباری از بدو ایجاداش در سال ۱۹۸۰ میلادی (۱۳۵۹ هجری شمسی)، ۵۵۰۰۰ پرونده در پیوند با چنین قضأیای مفقودی و مربوط به ۱۰۵ کشور جهان را اخذ و درج نموده است. میثاق بین المللی برای محافظت همه افراد از پدیدهء مفقودشدن های اجباری، به حق دانستن حقیقت دربارهء شرایط مفقود شدن بزور، طی مراحل قضیه مربوطه و نتایج تحقیقات بسر رسیده، و همچنان سرنوشت شخص ناپدید شده، اختصاص یافته است. فرانسه از جمیع دولی که تا هنوز دست به این امر نیازیده اند، می خواهد تا این متن را تصویب نموده و صلاحیت کُمیتهء قضأیای مفقودشدن های اجباری را برسمیت شناسند.

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-droits-de-l-homme-journee-internationale-des-victimes-de

تاریخ نشر 01/09/2016

قسمت بالایی صفحه