سازمان ملل متحد – جمهوری دموکراتیک کانگو – تمدید دورهء خدمت "مونوسکو" (۳ اپریل ۲۰۱۷ / ۱۴ حمل ۱۳۹۶)

ما از وضع و تصویب قطعنامه شماره ۲۳۴۸ شورای امنیت ملل متحد با کسب ارأی مطلق بتاریخ ۳۱ مارچ (۱۱ حمل)، مبنی بر تجدید زمانی یکساله مأموریت سازمان ملل متحد برای آوردن نظم و ثبات در جمهوری دموکراتیک کانگو (مونوسکو) استقبال می نماییم.

PNG


این متن از سوی فرانسه تحت بحث و مداقه قرار گرفت و اجرای آن یک گامی مهمی توصیف می گردد ؛ و این در حالیست که کشور یادشده در شرایط قانونی نگران کننده ای بسر می برد و نیاز دارد تا توافقنامه سیاسی منعقده ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ (۱۱ جدی ۱۳۹۵) که برگزاری انتخابات را از همین الان تا آخر سال جاری بیش بینی کرده است، جامه عمل بپوشد.

حضور گروه های مسلح در شرق کشور و بروز کانون های جدید خشونت بخصوص در کاسایی، تطابق دهی مأموریت مذکور را در قالب معیاد کاری و تشکیل اش برای مقابله با چالش های بزرگی که متوجه اش است، توجیه می کند.

در چنین وضعی، منبعد این مأموریت دارای یک دورهء وظیفوی است که تمرکز بر دو اولویت راهبری عمده دارد : محافظت از افراد ملکی ؛ حمایه از تطبیق توافقنامه مورخ ۳۱ دسامبر (۱۱ جدی) و روند انتخاباتی.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-republique-democratique-du-congo-prolongation-du-mandat-de-la

تاریخ نشر 04/04/2017

قسمت بالایی صفحه