سازمان ملل متحد : تنها مذاکرات مستقیم داعیهء صلح را به پیش برده می تواند. [fr]

آقای نیکولاس هیسوم نمایندهء خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، طی نشستِ شورای امنیت ملل متحد در بارهء اوضاع افغانستان، با تاَکید براهمیت آغاز گفتگوهای مستقیم میان طرفین درگیر جهت رسیدن به پیشرفت های قابل ملاحظه در راستای صلح، از"پیشرفت های اندک و عادی" کشور در بخش های اقتصاد، امنیت و سیاست، استقبال نمود.

آقای نیکولاس هیسوم، خطاب به اعضاَی شورای امنیت، گفت : "با وجود ساده و معمولی بودن پیشرفت ها، نباید اینها را آنقدر هم سطحی و دست کم گرفت" و مشخص ساخت که کشور هنوز هم به پشتیبانی جامعه بین المللی چه در عرصهء اقتصاد و چه در ساحاتء امنیت و سیاست ضرورت دارد.

در بخش اقتصاد، نماینده ویژهء سرمنشی ملل متحد خاطر نشان نمود که اکنون حکومت افغانستان برای پُر نمودن خلای موجود میان منابع مالی ضروری جهت بسررسانیدن اولویت هایش و عواید مالیاتی کشور جد و جهد می ورزد.

آقای هیسوم نیز از امکان صعود اقتصاد غیر قانونی به علت رُشد ضعیف اقتصاد، خاصتاً به ارتباط تولید مواد مخدر که فعلاً در حال افزایش چشمگیر می باشد، هشدار داد.

نمایندهء خاص ملل متحد همچنان با مشاهده گسترش نبردها در کشور، بخصوص در مناطقی که قبلاً آرام پنداشته می شد، تائید نمود که "افغانستان چالش های امنیتی را برمی دارد، ولی در این باب بیش از پیش در منصه آزمون قرار گرفته است."

آقای هیسوم ادامه داد : "آمدن جنگجویان خارجی از ممالکی که همسایه های شمالی افغانستان هستند، معضل ویژه ای را خلق کرده است" و موصوف اضافه کرد : "نگرانی از بابت امکان نفوذ داعش یا دولت اسلامی عراق و شام وجود دارد."

نمایندهء سرمنشی ملل متحد، جهت مبارزه علیه دهشت افگنی خواستار عملکرد جدی و همکاری بیشتر کشورهای منطقه با افغانستان شد. وی در این عرصه، مع الوصف تقویت روابط میان افغانستان و پاکستان را تکریم کرد.

با درنظرداشت کشته شدن 4216 فرد ملکی از شروع سال جاری و افزایش حملات تروریستی، آقای هیسوم با تاَسف اظهار داشت که افراد ملکی یا غیر نظامی اولین قربانیان گسترش شدید جنگ هستند.

مربوط به بخش سیاسی و در زمره دست آورد ها، آقای نیکولاس هیسوم خاصتاً از تعیینات تمامی اعضاَی حکومت، انتصاب 21 والی و همچنان از قول و وعدهء حکومت جهت ایجاد یک کمیسیون اصلاحات انتخابات و واضح ساختن تقویم انتخاباتی، یادآوری نمود.

از دیدِ نمایندهء خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان، حال که حکومت وحدت ملی تشکیل گردیده و مشکل توازن قواه در تعیینات مرفوع شده است، باید از مقامات افغان انتظار حکومتداری کارآ را داشت.

آقای هیسوم از علاقه مندی روزافزون کشور به روند صلح ابراز رضایت نمود و اعلامِ عزم حکومت افغانستان را به مذاکرات مستقیم با طالبان تسجیل نمود.

لیکن، نمایندهء ویژه سازمان ملل یادآور شد که طالبان تا هنوز آرزومندی شانرا برای گفتگو با حکومت افغان بوضوح اذعان نداشته اند.

بالاخره آقای نیکولاس هیسوم اصرار بدین می ورزید که "بدون مذاکرات مستقیم، هیچ پیشرفتء قابل توجهی در راستای صلح بدست نخواهد آمد ؛ نکته ای مهمی است که ضمن گفتگوهایم با نمایندگانء طالبان همیشه خاطر نشان می سازم."

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه