سازمان ملل متحد – "اویاک" – سوریه – انتصاب اِدموند مولهِ در رأس میکانیزم تحقیقات مشترک درمورد اسلحهء کیمیایی در کشور سوریه (۲۸ اپریل ۲۰۱۷ / ۸ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه از انتصاب آقای اِدموند مولهِ در رأس "جیم" از جانب منشی عمومی ملل متحد، میکانیزم تحقیقات مشترک سازمان منع اسلحهء کیمیایی (اویاک) و سازمان ملل متحد درمورد اسلحهء کیمیایی در سوریه استقبال می کند.

JPEG

فرانسه از خانم ویرجینیا گامبا، رئیسه اسبق این ساختار بخاطر تعهد و انجام خدمات شایان توجه اش طی ماه های اخیر، قدردانی و سپاسگزاری می کند.

فرانسه اهمیت این میکانیزم تحقیقاتی و اختصاصی را که با ارأی مطلق اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بذریعهء قطعنامه شماره ۲۲۳۵ ایجاد گردید، تذکار می دهد. در دو گزارش پی در پی، "جیم" در سال گذشته به اثبات رسانید که ارتش سوریه حداقل سه بار از اسلحهء کیمیایی علیه مردم ملکی و گروه موسوم به دولت اسلامی "داعش" یک مرتبه، استفاده نموده اند.

JPEG

حمله کیمیایی مورخ ۴ اپریل (۱۵ حمل) بر خان شیخون استعجالیت این مسئله را تأیید می کند. اطلاعات دست داشته فرانسه در زمینه که آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه آن را بتاریخ ۲۵ اپریل (۵ ثور) به آگاهی عامه رسانید، استعمال گاز سارین و مسئولیت رژیم سوریه را تصدیق کرده و صحه می گذارد.

امر بسزأ و مبری است تا جنایات آنانی را که از چنین اسلحه کار گرفته اند، نباید بدون کیفر و مجازات گذاشت.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-oiac-syrie-nomination-d-edmond-mulet-a-la-tete-du-mecanisme-d

تاریخ نشر 14/05/2017

قسمت بالایی صفحه