سازمان ملل متحد – انتخاب رئیس هفتاد و دومین مجمع عمومی (۳۱ می ۲۰۱۷ / ۱۰ جوزا ۱۳۹۶)

فرانسه آقای میروسلاو لاجاک، وزیرامور خارجه و اروپایی کشور سلوواکیا را بمناسبت انتخاب موصوف بحیث رئیس هفتاد و دومین دور مجمع عمومی سازمان ملل متحد که بتاریخ ۱۲ سپتامبر سال جاری (۲۱ سنبله ۱۳۹۶) گشایش خواهد یافت، تبریک می گوید.

ما اظهار شعف و مسرت می نماییم از اینکه قادریم بطور تنگاتنگی با آقای میروسلاو لاجاک درمورد همه موضوعات تحت بررسی و مداقه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بخصوص مسائل مهاجرت ها، دفاع از حقوق بشر، اهداف انکشاف پایدار و مبارزه علیه نابسامانی اقلیم با پیگیری توافقنامهء پاریس، کار و همکاری انجام دهیم.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-election-du-president-de-la-72eme-assemblee-generale-31-05-17

تاریخ نشر 04/06/2017

قسمت بالایی صفحه