سازمان ملل متحد – انتخاب رئیسهء هفتاد و سومین مقطع مجمع عمومی ملل متحد (۶ جون ۲۰۱۸ / ۱۶ جوزا ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه، بمناسبت انتخاب خانم ماریا فِرناندا اسپینوزا گَارسِس، وزیر امور خارجه جمهوری اِکواتور بحیث رئیسهء هفتاد و سومین مقطع مجمع عمومی سازمان ملل متحد که اجلاس کاری آن بتاریخ ۱۸ سپتامبر سال جاری میلادی (۲۷ سنبله ۱۳۹۷ هجری شمسی) گشایش خواهد یافت، مراتب تبریکات صمیمانه خویش را به موصوفه تقدیم می دارد.

JPEG

ما، از انجام و پیشبرد تنگاتنگ امور محوله با خانم ماریا فِرناندا اسپینوزا گارسِس در همه موضوعات، بخصوص درمورد پیمان جهانی در پیوند با محیط زیست، دفاع از حقوق بشر و مهاجرت ها که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت بررسی و مداقه قرار می گیرد، ابراز مسرت و شعف می نماییم.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-election-de-la-presidente-de-la-73eme-session-de-l-assemblee

تاریخ نشر 11/06/2018

قسمت بالایی صفحه