سازمان ملل متحد – انتخاب اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲ جون ۲۰۱۷ / ۱۲ جوزا ۱۳۹۶)

فرانسه، بمناسبت انتخاب کشورهای ساحل عاج، گینهِ استواء، کویت، پئرو و پولَند بحیث اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دو دور طی سالیان ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ هجری شمسی) و همچنان کشور هالند برای مدت یک سال سر از تاریخ اول جنوری ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی)، مراتب تهنیات و تبریکات خویش را به ممالک نامبرده تقدیم می دارد.

JPEG

ما از دورنمای انجام کار و همکاری خیلی تنگاتنگ با این ممالک منتخب درمورد تمامی مسائل وابسته به شورای امنیت سازمان ملل متحد که نقش اساسی ای در تأمین صلح و امنیت بین المللی ایفا می کند، محظوظ گردیده و احساس شعف و مسرت می نماییم.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-election-des-membres-non-permanents-du-conseil-de-securite-des

تاریخ نشر 04/06/2017

قسمت بالایی صفحه