سازمان ملل متحد – افتتاح شصت و سومین مقطع کُمیسیون اوضاع و شرایط زنان (نیویارک، ۱۱ مارچ ۲۰۱۹ / ۲۰ حوت ۱۳۹۷)

بروز دوشنبه ۱۱ مارچ ۲۰۱۹ میلادی (۲۰ حوت ۱۳۹۷ هجری شمسی)، اجلاس شصت و سومین مقطع کُمیسیون اوضاع و شرایط زنان (سی.اس.دبلیو.) https://twitter.com/hashtag/CSW63?src=hash در شهر نیویارک برگزار گردید و آغاز به کار کرد، و تا روز جمعه ۲۲ مارچ ۲۰۱۹ میلادی (۲ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی) به جلسات کاری خویش ادامه خواهد داد. از جمهوری فرانسه، خانم مارلِن شیاپا https://twitter.com/MarleneSchiappa منشی دولت مسئول مساوات میان زنان و مردان و مبارزه علیه تبعیضات نمایندگی خواهد نمود.

JPEG

جمهوری فرانسه https://twitter.com/hashtag/France?src=hash که اکنون ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد https://twitter.com/hashtag/UNSC?src=hash را بعهده دارد، در جریان کار این مقطع بر نیاز و ضرورت زنان به بهره مندی از همه خدماتی که زمینهء حفظ صحت و تسهیل ادغام اجتماعی، خودکفایی و اشتراک شان را در زندگی در جامعه فراهم می سازد، تأکید خواهد ورزید. این مأمول بخصوص در دسترسی زنان به خدمات عامه، حمایت و حفاظت اجتماعی درچوکات برخورداری از حقوق صحت جنسی و زایمان، و پاسخ ها به معضل کار بدون مزد و معاش، تحقق می یابد.

JPEG

رئیس جمهور فرانسه مسئلهء برابری میان زنان و مردان را تبدیل به داعیه بزرگ دورهء پنجساله ریاست جمهوری کرده است. جمهوری فرانسه بسیج اش را در راستای احقاق حقوق زنان و کاهش نابرابری های مبتنی بر جنسیت درچوکات سازمان ملل متحد https://twitter.com/ONUFemmes، و همچنان در دوران ریاست اش در رأس گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" طی سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱‍۳۹۸ هجری شمسی) و در رأس کُمیتهء وزرأی شورای اروپا، پیگیری خواهد کرد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-ouverture-de-la-63e-session-de-la-commission-de-la-condition-des

تاریخ نشر 14/03/2019

قسمت بالایی صفحه