سازمان ملل متحد – آزمون دورانی جهانی جمهوری فرانسه در شورای حقوق بشر ملل متحد (ژنیو، ۱۵ جنوری ۲۰۱۸ / ۲۵ جدی ۱۳۹۶)

جمهوری فرانسه تحت عنوان آزمون دورانی جهانی، بروز دوشنبه ۱۵ جنوری ۲۰۱۷ میلادی (۲۵ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی) در شهر ژنیو مخاطب جلسه استماعیه واقع گردید. اخذ این آزمون در ساختاری که طی سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵ هجری شمسی) بواسطهء قطعنامه شماره ۶۰/۲۵۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد پابرجا و موجب تشکیل شورای حقوق بشر گردید، انجام یافت. قطعنامه متذکره گذشتاندن یک امتحان برنامه ریزی شده و منظم را درمورد وضعیت و شرایط حقوق بشر در داخل هردولت عضو سازمان ملل نافذ کرد. جمهوری فرانسه از ایجاد این ساختاری که یک نقش اساسی در ارتقای جهانی سازی اصول حقوق بشر دارد، پشتیبانی کرد : این نظم عملاً به تمام دول عضو سازمان ملل متحد اجازه می دهد تا براساس تبادلات با همقطاران شان، مبادرت به بررسی و ارزیابی انتظامات و سیاست ها ورزند.

JPEG

جلسهء استماعیه جمهوری فرانسه، خاصتاً بر مبنی یک گزارش ملی ای که در ماه اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی (میزان/عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی) به کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال گردیده بود، به پیش برده شد. این گزارش ثمرهء گفتگو و تفاهم میان وزارت های ذیصلاح، مقامات اداری مستقل مسئول محافظت از حقوق بشر و کُمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر است. لطفاً در اینجا کلیک کنید : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/339/61/PDF/G1733961.pdf?OpenElement

جلسهء استماعیه یادشده فُرصت داد تا پیگیری ۱۳۶ فقره توصیه ها و سفارشاتی که از سوی جمهوری فرانسه حین اخذ امتحان مقطع ای جهانی گذشته مان در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ هجری شمسی) قبول و تأیید گردیده بود، مطمح بررسی و مداقه قرار گیرد، و فعالیت های که از سوی حکومت فرانسه در راستای تأمین تداوم ارجگزاری به حقوق بشر بگونه جامع در کشور مان، بخصوص در عرصه های ذیل روی دست گرفته شده است، مطرح گردد : ارتقای حقوق زنان ؛ مبارزه علیه تبعیضات مبتنی بر سمت و سوی جنسی و هویت جنسیتی ؛ مبارزه علیه نژادپرستی، بیگانه زدایی و ضد یهودیت ؛ سیاست های مبارزه با فقر و تنگدستی و برای ادغام اجتماعی ؛ سیاست های پناه دهی و پذیرایی از مهاجرین ؛ شرایط توقیف.

بدین ترتیب اخذ آزمون دورانی جهانی تعهد مستمر مقامات فرانسوی را بنفع تأمین حقوق بشر که اولویت سیاست خارجی مان را تشکیل می دهد، خاطر نشان ساخت.

از جمهوری فرانسه یک هیئت بین الوزارتی به رهبری آقای فرانسوا کروکِت، سفیر فرانسه در امور حقوق بشر نمایندگی می نمود.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/la-france-et-les-institutions-de-protection-et-de-promotion-des-droits-de-l/article/nations-unies-examen-periodique-universel-de-la-france-au-conseil-des-droits-de

تاریخ نشر 14/01/2018

قسمت بالایی صفحه