سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد (یونِسکو) – ملاقات و گفتگوی ژان – ایوو لودریان با ایرینا بوکووا (۲۹ می ۲۰۱۷ / ۸ جوزا ۱۳۹۶)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه خانم ایرینا بوکووا، رئیسه عمومی سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد (یونِسکو) را بحضور پذیرفت. خانم بوکووا دومین دور خدمت اش را در رأس سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد به اتمام می رساند.

JPEG

طی این ملاقات و گفتگوی جانبین، پشتیبانی کشور فرانسه از فعالیت اساسی سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد (یونِسکو) و از عرصه های تحت صلاحیت و کارکشتگی اش، بخصوص در بخش های دارای اولویت، معارف، جلوگیری از افراطگرایی و حفاظت از میراث تاریخی در معرض خطر نابودی تذکار بعمل آمد.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/unesco-entretien-de-jean-yves-le-drian-avec-irina-bokova-29-05-17

تاریخ نشر 30/05/2017

قسمت بالایی صفحه