سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد - "یونسکو" – ملاقات و گفتگوی آقای ژان - ایوو لودریان با خانم اودریِ ازوولیِ (پاریس، ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸ / ۲۹ سنبله ۱۳۹۷)

بروز چهارشنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲۸ سنبله ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، با خانم اودریِ ازوولیِ، رئیسه عمومی سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد -"یونسکو" دیدار و مشافهه نمود.

JPEG

این تبادل نظریات میان ذوات فوق الذکر فُرصتی بود برای تأیید مجدد حمایت تام جمهوری فرانسه از سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد - "یونسکو" و نیز از رئیسه عمومی این سازمانی که موصوفه توانست از نخستین ماه های دورهء خدمت اش یک جهش و انگیزه جدیدی را برمحور مأموریت های اصلی نهاد، بخصوص در معارف و فرهنگ خلق کند. سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد- "یونسکو" با انجام فعالیت اش درعرصه های علیا و صدری تعلیم و تربیه، پیشگیری از افراطیت و حفاظت از میراث تاریخی در معرض خطر و تخریب، بطور چشمگیری در تعمیل اهداف صلح مشترک ملل متحد نقش بارزی ایفا می کند.

وزیر امور خارجه کشور خاصتاً بر پشتیبانی مان از دو ابتکار مهمی که از جانب رئیسه عمومی "یونسکو" به پیش برده می شود، تأکید ورزید :

- رویکار تغییر راهبردی سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد – "یونسکو" به هدف عصری سازی سازمان مذکور، موثرتر ساختن عملکرداش و اعاده جایگاه اصلی نهاد مذکور که بایست در قلب نظم چندجانبه در شأن اش باشد ؛

- ابتکاری موسوم به "احیأی روحیهء موصل" که درچوکات رویکار بازسازی عراق صورت می پذیرد، و متمرکز است بر اعمار مجدد موصل در بخش های فرهنگی و تعلیمی.

JPEG

مقر سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد – "یونسکو" در شهر پاریس قرار دارد. جمهوری فرانسه با هزینهء ۵،۱۳ میلیون یورو در سال، چهارمین تمویل کننده بودجه عادی این سازمان است، و درنظر دارد تا خاصتاً جهت حمایت از رویکارهای در پیوند با تعلیم و تربیه دختران و زنان، سهمیه های داوطلبانه اش را طی سال های آینده بطور ملموسی افزایش دهد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/la-france-et-l-unesco/article/unesco-entretien-de-jean-yves-le-drian-avec-audrey-azoulay-paris-20-09-18

تاریخ نشر 09/10/2018

قسمت بالایی صفحه