ساحل عاج – اوضاع امنیتی (۱۶ می ۲۰۱۷ / ۲۶ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه درکنار و مانند جامعهء اقتصادی دول افریقای غربی و اتحادیهء افریقا، در مقابل متشنج شدن اوضاع امنیتی در کشور ساحل عاج و اعمال خشونت از سوی یک بخشی از قشون جهت حمایه از خواسته های اش، ابراز نگرانی و استشعار می کند.

فرانسه جهت دریافت یک راه حل پایدار و مسالمت آمیز به این معضله درچوکات اصلاحات بخش امنیتی، خواهان گفتگو و همبستگی ملی است.

فرانسه یک گفتمان عاری از خشونت و احترام به امنیت مردم و حاکمیت قانون را توصیه می کند.

پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی بدست آمده از سوی این کشور طی چند سال اخیر باید حفظ گردد.

PNG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cote-d-ivoire/evenements/article/cote-d-ivoire-situation-securitaire-16-05-17

تاریخ نشر 21/05/2017

قسمت بالایی صفحه