زندگینامهء سفیر فرانسه در افغانستان

JPEG

آقای فرانسوا ریشیهِ متولد سال ۱۹۶۳ میلادی (۱۳۴۲ هجری شمسی) است.

آقای فرانسوا ریشیهِ بعد از ختم تحصیلات عالی در مکتب ملی اداره فرانسه، در سال ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰ هجری شمسی) شامل وزارت امور خارجه گردید و وظیفه مسلکی خویش را در بخش دیپلوماسی قبل از آنکه بحیث مشاور تخنیک در کابینهء وزیر (۱۹۹۳ – ۱۹۹۵ میلادی / ۱۳۷۲ – ۱۳۷۴ هجری شمسی) تعیین شود، در اداره مرکزی، بخش ریاست امور آسیا و اوسِئانی (۱۹۹۱ – ۱۹۹۳ میلادی / ۱۳۷۰ –۱۳۷۲ هجری شمسی) آغاز نمود.

سپس آقای فرانسوا ریشیهِ دو سمت را در خارج از کشور، نخست در مأموریت دائمی فرانسه نزد سازمان ملل متحد در نیویارک (۱۹۹۵-۱۹۹۹ میلادی / ۱۳۷۴ – ۱۳۷۸ هجری شمسی) و ثانیاً در برلین (۱۹۹۹-۲۰۰۲ میلادی / ۱۳۷۸ – ۱۳۸۱ هجری شمسی) احراز نمود. بعداً به پاریس برگشت و در آنجا اول بحیث معاون ادارهء خلع سلاح و عدم پخش افزار هسته ای در داخل ریاست امور سیاسی و امنیتی (۲۰۰۲ – ۲۰۰۶ میلادی / ۱۳۸۱ – ۱۳۸۵ هجری شمسی) و بالاخره منحیث معاون رئیس امور راهبردی، امنیت و خلع سلاح (۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ میلادی / ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶ هجری شمسی) انتخاب گردید و در این راستا ایفای وظیفه نمود.

در سال ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۸۶ هجری شمسی)، آقای فرانسوا ریشیهِ در خدمت مقام ریاست جمهوری فرانسه قرار گرفت، نخست بحیث مشاور تخنیک و بعداً در سمت مشاور در کانون دیپلوماتیک تقرر یافت ؛ نامبرده موقف کاری اخیر را تا سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ هجری شمسی) حفظ کرد.
آقای ریشیهِ درهمین تاریخ بحیث سفیر فوق العاده و تام الاختیار فرانسه در دهلی جدید تعیین گردید و تا ماه می ۲۰۱۶ میلادی (ثور/جوزا ۱۳۹۵ هجری شمسی)، قبل از آنکه مقام سفیر فوق العاده و تام الاختیار فعلی فرانسه را در کابل به وی بسپارند، در این سمت باقی ماند. موصوف در کابل، بتاریخ ۱۷ جون ۲۰۱۶ میلادی (۲۸ جوزا ۱۳۹۵ هجری شمسی)، اعتماد نامه خویش را به رئیس دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم نمود.

آقای فرانسوا ریشیهِ بتاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲ میلادی (۲۳ عقرب ۱۳۹۱ هجری شمسی) مفتخر به اخذ نشان ملی لیاقت و قابلیت کشور فرانسه گردید.

JPEG

JPEG

تاریخ نشر 22/06/2016

قسمت بالایی صفحه