زندگینامهء آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان [fr]

زندگینامهء آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان

JPEG آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان

آقای داوید مارتینون وظایف محوله خویش را بحیث سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی (ماه قوس سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) عهده دار شد.

آقای داوید مارتینون قبلاً از ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ میلادی (ماه عقرب سال ۱۳۹۶ هجری شمسی ) منحیث سفیر در امور دیجیتالی، و دو سال پیشتر از آن معیاد، از ماه اکتوبر سال ۲۰۱۵ میلادی (ماه میزان سال ۱۳۹۴ هجری شمسی) در مقام سفیر امور دیپلوماسی مجازی (سایبری) و اقتصاد دیجیتالی ایفای وظیفه نمود. موصوف از سال ۲۰۱۳ میلادی (سال ۱۳۹۲ هجری شمسی) به بعد، نماینده خاص جمهوری فرانسه برای انجام مذاکرات بین المللی درمورد جامعهء معلومات و اطلاعات، و اقتصاد دیجیتالی مقرر گردید.

نامبرده بدین عنوان بحیث مسئول مذاکراتی وابسته با معضلات مجازی (سایبری)، مانند حکومتداری انتِرنِت، امنیت مجازی (سایبری)، جرایم مجازی (سایبری)، آزادی بیان، مالکیت روشنفکری و پدیدهء ضد گفتار و کلام در انتِرنِت تعیین گردید. مشارالیه نیز نقطهء تماس و ارتباط مشارکت برای یک حکومت باز بود، و در تنظیم و انسجام نشست عالی مورخ ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ میلادی (ماه جدی سال ۱۳۹۵ هجری شمسی) در شهر پاریس و همچنان در نظم و تدویر مجتمع درمورد حکومتداری انتِرنِت که در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی (ماه عقرب سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) در شهر پاریس برگزار گردید، سهم داشت.

آقای داوید مارتینون از ماه می سال ۲۰۰۲ میلادی الی ماه دسامبر سال ۲۰۰۶ میلادی (از ماه های ثور/جوزا سال ۱۳۸۱ تا ماه های قوس/جدی سال ۱۳۸۵ هجری شمسی) مشاور دیپلوماتیک آقای نیکولا سارکوزی در وزارت امور داخله، بعداً در وزارت اقتصاد جمهوری فرانسه بود. وی در سمت رئیس دفتر یا ستاد کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری منصوب، و بعد از پیروزی رئیس جمهور جدید فرانسه در ماه می سال ۲۰۰۷ میلادی (ماه ثور سال ۱۳۸۶ هجری شمسی)، سخنگوی ریاست جمهوری تعیین گردید.

آقای داوید مارتینون بعداً در مقام قونسل عمومی جمهوری فرانسه مقیم لوس آنجلِس کالیفورنیا نصاب تقرر یافت، و در ماه آگست سال ۲۰۱۲ میلادی (ماه های اسد/سنبله سال ۱۳۹۱ هجری شمسی) به نمایندگی دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد در شهر نیویارک پیوست.

آقای داوید مارتینون دیپلومهء انستیتیوت مطالعات سیاسی پاریس (ای.او.پی.) و دیپلومهء مطالعات و تحقیقات عمیق در علوم اقتصاد پوهنتون پاریس – سوربون بوده، و دوران تحصیلات خویش را در مکتب ملی اداره (اِنا) فرانسه به پایهء اکمال و اتمام رسانید. موصوف از سال ۱۹۹۸ الی سال ۲۰۰۱ میلادی (از سال ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۸۰ هجری شمسی) امور معاونیت سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه، متعاقباً سر محرری ریاست همکاری اروپایی را بدوش داشت.

آقای داوید مارتینون، اکنون سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، مسائل بین المللی را در انستیتیوت مطالعات سیاسی پاریس تدریس نموده، و در بخش تبلیغات و بازاریابی نیز کار کرده و تجربه دارد. نامبرده خیلی زود پا به عرصهء سیاست گذاشت، و بخصوص طی سال ۱۹۹۵ میلادی (سال ۱۳۷۴ هجری شمسی) در دفتر رهبری وزارت دفاع جمهوری فرانسه مصروف اجرای امور محوله خویش شد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه