زمان آن فرا رسیده است تا جهت تأمین صلح پایدار، از فُرصت تاریخی استفاده نمود. [fr]

اعلامیهء روئسای مأموریت اتحادیهء اروپا و کانادا در افغانستان – یکشنبه، ۶ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی / ۱۶ سنبله ۱۳۹۹ هجری شمسی

هیئت اتحادیهء اروپا با موافقت روئسای مأموریت اتحادیهء اروپا مقیم کابل و سفیر کانادا، می خواهد تا اعلامیه آتی را درمورد روند صلح افغانستان اعلام بدارد :

"ما جهش مثبت و مطلوب اخیر را مرقوم و تسجیل می داریم، و از تمامی نیروهای سیاسی افغانستان می طلبیم تا مصممانه از فُرصت تاریخی بدست آمده در راستای تأمین صلح پایدار استفاده نمایند، و خواهان آغاز بدون تأخیر مضاف مذاکرات مستقیم بین الافغانی هستیم. افغانستان فرزام و سزاوار صلح مستمر، عادلانه و فراگیر است.

این امر مستلزم بذل تلاش های سدید و متقن همگان جهت ایجاد اعتماد و اطمینان است، و آنچه در داخل نیروهای سیاسی باشد و یا در بین خود ایشان. امر مذکور همچنان نیز مستلزم ادغام معنی دار و پُرمفهوم همه بخش های جامعهء افغانستان، منجمله نسوان در طول روند صلح است. اکنون، زمان آن فرا رسیده است که جسورانه نخستین گام ها بصوب یک صلح پایدار برداشته شود.

ما از اقدامات روی دست گرفته شده تا اکنون، بخصوص از اتخاذ تدابیر لازمه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، وعلی الخصوص انقاذ و رهایی هزاران زندانی خارج از حیطهء مکلفیت ها و مجبوریت های مستقیم اش، استقبال می نماییم.

هیچ راه حل نظامی برای اتمام جنگ وجود ندارد، و کماکان سطح بُلند غیر قابل قبول خشونت ها در تضاد و تناقض با انتظار و توقع روند صلح معنی دار و پُرمفهوم، و اصول منشور سازمان ملل متحد قرار دارد. ما از طالبان می خواهیم تا به آرزو و تمنای اتباع افغانستان ارجگزارند، و به فراخوان متفق القول منشی عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر آتش بس فوری، بی قید و شرط، جامع و سرتاسری توجه مبذول بدارند.

ما هوشیار و متنبه خواهیم بود تا مذاکرات بین الافغانی با روحیه مسالمت آمیز، باز و فراگیر، گفتمان عادلانه میان طرفین ذیدخل قضیه و نمایندگان جامعه، و حفظ احترام به قانون اساسی و نهادهای جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان نیز در تداوم وجیبه ها و مکلفیت های بین المللی افغانستان انجام یابد.

یک توافق سیاسی که در تفاهم و مذاکره صورت پذیرفته و بصوب صلح هدایت می گردد، باید دستآوردهای نُزده سال گذشته را درعرصه های مردم سالاری و حقوق بشر حفظ و اعمار کند. این امر شامل حقوق بشر، حاکمیت قانون و آزادی های مردم سالار، منجمله حرمتگزاری فزاینده به حقوق و آزادی های زنان و دختران است. ما بخصوص خواستار مشارکت کامل زنان در همه جنبه های مذاکرات هستیم.

ما در بذل تلاش های مستمر مردم افغانستان در راستای استقرار صلح، یک شریک متعهد ایشان باقی خواهیم ماند، و این ارزش ها و اصول در زمرهء شرایط راهنمای حمایت سیاسی، دیپلوماتیک و مالی آینده مان خواهد بود، - همانطوریکه ۲۷ وزیر امور خارجه ممالک اتحادیهء اروپا به اتفاق آرا و بذریعهء شخص آقای بورِل، نماینده ارشد اتحادیهء اروپا بتاریخ ۲۹ می ۲۰۲۰ میلادی (۹ جوزا ۱۳۹۹ هجری شمسی) مسئله متذکره را ابراز داشتند.

اتخاذ تصامیم و عملکردهای امروزی نیروهای سیاسی در افغانستان، بشمول طالبان، تصامیم و اقدامات فردای جامعهء بین المللی را مشخص و تعیین کرده و رقم خواهد زد."

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه