زمانیکه هنرمندان تبعید را مورد پرسش قرار می دهند (۳۰ جنوری ۲۰۱۸ / ۱۰ دلو ۱۳۹۶)

پانزده هنرمند مهاجر بوسیله نمایش آثار منتخب شان در جایگاه های مختص به نمایشات وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه در "پَلیِ روَیال – (کاخ شاهی)، تا ماه مارچ (حوت/حمل) آینده شهادت غم انگیز و دردناکی را از یک واقعیت عینی، یعنی تبعید اظهار می دارند.

JPEG

خانم فرانسواز نیسِن، وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه یکی پی دیگری اسامی پانزده هنرمند برعلاوه مربوط به سوریه و افغانستان، و نیز برخاسته از ایران، جمهوری دموکراتیک کانگو و سودان را این چنین به خوانش گرفت : "خالد دعوا، عمر ابراهیم، محمد حجازی، لینا الجیجاکلی ... و محمود حلبی که مجبور به فرار از سوریه گردیدند ؛ کبرا خادمی که بخاطر یک عالیت هنری در افغانستان زادگاه اش، محکوم به مرگ گردیده بود ...". آثار هنرمندان مذکور در فضای مختص به نمایشات هنری وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه در "پَلیِ روَیال" – (کاخ شاهی)، درچوکات "جایگاه های نمایشی کارگاه هنرمندان در تبعید" به معرض دید و قضاوت علاقه مندان و مردم گذاشته شده است.

یک نحوه شناخت با دیگر در شور و هیجان نادر

ارائهء نمایشی در عین زمان مهیب و دلخراش – زیرا با پیشکش آثار مذکور، می توان شرایط و وضعیتی که هنرمندان را وادار به ترک وطن شان کرده است، درک و تصور نمود – و خوش و نیکو، بخاطرایکه خاطره شیرین چند لحظه قبل از افتتاح نمایشگاه را زنده می سازد. یک نمایشگاهی بشکل معجزه کوچکی که ثمرهء فعالیت "کارگاه هنرمندان در تبعید" می باشد. این کارگاه یگانه ساختاری در فرانسه است که مأموریت ردیابی و تثبیت هنرمندان در تبعید و پناهجویی وابسته به هر ملیت و رشته ای، و همراهی و همگامی در طی مراحل اداری پرونده های شان و زمینه سازی رُشد فعالیت هنری شان را بعهده دارد.

JPEG

خانم ژودیت دوپول، معاونه کمیشنر نمایشگاه معهء اریئل سیپِل درعرصه اینگونه توضیح داد : "موضوع سیاسی در انتخاب آثار نقش محوری داشت. ما در اولویت امر هنرمندانی را برگزیدیم که درمورد تبعید از خود پرسش می نمایند یا از ورای آثار شان از عوامل تبعید و فرار از وطن شان گواهی می دهند، با درنظرداشت این مأمول که یک هنرمند در تبعید الزاماً از تبعید و دوری از وطن همیشه حرف نمی زند... . برعکس، بدیهاً این شرایط و اوضاع قطعاً شیوه فعالیت هنری شان را تغییر داده است. چون از نمایشگاه مذکور در وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه استقبال و پذیرایی بعمل می آید، معذالک به نظر مان مهم جلوه کرد تا یک پیام قوی درمورد معضل تبعید شدگان یا پناهجویان ارسال بداریم". (...)

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/Quand-les-artistes-questionnent-l-exil

تاریخ نشر 12/02/2018

قسمت بالایی صفحه