زراعت – "مجتمع زراعت در ۳ بُعد : دفاع، دیپلوماسی، انکشاف" (پاریس، ۵ جولای ۲۰۱۸ / ۱۴ سرطان ۱۳۹۷)

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه و باشگاهی مسمأ به "دِمِتر" که یک انجمنی است مرکب از دستکم پنجاه فعال سکتور فرآورده های صنعت زراعت، یک مجتمعی تحت عنوان "زراعت در ۳ بُعد : دفاع، دیپلوماسی، انکشاف" را بروز پنجشنبه ۵ جولای ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۱۴ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی تدایر کردند.

JPEG

این مجتمع زراعتی از جانب آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه گشایش یافت، و در اخیر اجرای وظایف محوله، توسط آقایان ستِفَن تراوِر، وزیر زراعت کشور و با اشتراک گرازیانو دا سیلوا، رئیس عمومی سازمان خواربار و زراعت ملل متحد (اف.ای.او.) ختم گردید. هدف از تشکیل مجتمع مذکور در دورنمای نظم چند رشته ای، انجام تبادل نظریات برمحور نقش فعالان فرانسوی بخش زراعت و تغذی در مقابل چالش های بزرگ جهانی سازی تبادلات زراعتی بود.

زراعت یکی از عوامل تعیین کننده مبارزه علیه عدم مصونیت غذایی و تغذی بشمار می آید، و می تواند یک بردار بی ثباتی اجتماعی و سیاسی باشد. زراعت چون سرچشمهء اشتغالزایی برای مردمان اکثراً آسیب پذیر، یک جایگاهی مرکزی را در امر مبارزه با فقر و غربت در کشورهای در حال انکشافی برخوردار از نفوس روستایی چشمگیر دارد. زراعت می تواند یک عنصر اُفت کننده نابسامانی اقلیم بواسطهء ظرفیت های اش در تجمع گاز کاربُن دایکُساید در زمین، چراگاه ها و در جنگلات محسوب گردد، و همچنان نیز یکی از نخستین بخش های متأثر و متضرر از بابت چالش مطابقت با تغییرات اقلیمی باشد. تعادلات غذایی هم قویاً با تجارت بین المللی فرآورده های زراعتی وابستگی دارد : پیش بینی و کاهش اصطکاک قیم یک هرمی است برای اجتناب از بروز بحران های غذایی، به همانطوریکه توسعهء سکتورهای زراعتی در کشورهای گریبانگیر با کسور غذایی این نقش کَلیدی را بعهده دارد.

JPEG

جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی)، جهت حمایت از مزارع خانوادگی، بخش های زراعتی، انکشاف پایدار مناطق روستایی، مصونیت غذایی و تغذی، به مبلغی بسطح ۴۵۶ میلیون یورو متعهد گردید.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/sante-securite-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable/actualites-et-evenements-sur-les-themes-de-la-sante-de-la-securite-alimentaire/actualites-et-evenements-lies-a-la-securite-alimentaire-et-a-l-agriculture/article/agriculture-forum-l-agriculture-en-3d-defense-diplomatie-developpement-paris-05

تاریخ نشر 05/07/2018

قسمت بالایی صفحه