زامبیا – سفر ژان – ماری لو گوِن (۲ – ۳ مارچ ۲۰۱۷ / ۱۲ – ۱۳ حوت ۱۳۹۵)

بتاریخ ۲ و ۳ مارچ ۲۰۱۷ (۱۲ و ۱۳ حوت ۱۳۹۵) آقای ژان – ماری لوگوِن، منشی دولت مسئول امور انکشاف و جوامع فرانسوی زبان به کشور زامبیا سفری انجام داد.

GIF


نامبرده با آقای اینونژ وینا، معاون رئیس جمهور جمهوریت زامبیا و آقای فِلیکس موتاتی، وزیر مالیه این سرزمین ملاقات و گفتگو نمود.

آقای ژان – ماری لو گوِن طی این مسافرت با مسئولین کمپنی های زامبیا و همچنان با جامعه تجارت پیشه و صنعتکاران فرانسوی ملاقات و تبادل نظر نمود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/zambie/evenements/article/zambie-deplacement-de-jean-marie-le-guen-02-03-03-17

تاریخ نشر 05/03/2017

قسمت بالایی صفحه