"رویای افغانی" : پیش فروخت کتابی از عکس های ساندرا کالیگارو [fr]

ساندرا کالیگارو عکاس فرانسوی تحول جامعهء افغانی را طی هشت سال پیگیری نموده است. با کتابی از عکس های اش تحت عنوان "رویای افغانی"، به ما یک دید دیگری از کشور اهدأ می کند. یک شهادت تصویری، ژورنالیستیکی وهم شاعرانه که در تقابل با منشور معمول رسانه ای واقع می شود : "من تا حدی تصادفی و در ابتدآ برای یک ماه به کابل آمدم. می خواستم با خواب و خیال نوجوانی بپیوندم، یعنی آرزو داشتم که روزی گزارشگر مسائل جنگ شوم ... و از آن موقع اینک هشت سال گذشت. در آخر امر، از تجربه افغانی ام تقریباً هیچ عکسی از "جنگ" نبرداشتم. برعکس، شکنندگی زندگی روزانه این کشور پُرتلاطم، مرا دایم مسحور خود می ساخت."

JPEG

عکاس ساندرا کالیگارو، به ما از روند یومیه طبقهء متوسطی در حال ظهور که بعد از سیزده سال حضور بین المللی، محک و معیار ها را از دست داده و در جستجوی راه های فرار و بیرون رفت از آن می باشد، پرده برمی دارد. با دخالت نیروهای ائتلاف، برگشت افغان های خارج از کشور و تلاش عمده در راستای امداد، طبقهء متوسط جامعه احیأ و نسل جوانی در پایتختء افغان زمین تبارز نمودند. این پروژهء عکسبرداری، مشخصاً تجربه کابل را در روال زندگی روزانه تجلی می دهد. دراین صحنه های عکاسی شده بگونهء عادی ترین شیوه ممکنه، شرایطی را مشاهده می کنیم که شهروندان افغان را با بیننده خویش نزدیک تر می سازد و بدین منوال در تضاد با بخش عمده تصاویری که در مطبوعات بدست نشر رسیده و اصلاً بر جنبهء هیجانی و احساساتی پدیده جنگ تمرکز می نماید، قرار می گیرد. عکس ها و تصاویر چاپ شده از شرایط معمولی زندگی در یک کشوری خونچکان و زجردیده که لحظات معلقی است از حیات روزانه، تهدیدء نهفته و جانبی را بیشتر برجسته می سازد.

JPEG
JPEG

با پیش خرید یک نسخه ای از این کتاب بسادگی به او فُرصت زیست می دهید ! بدینگونه، در یک خلاقیت فرهنگی سهم کامل می گیرید و از طبع کتُب بطور مستقل خارج از طرح های کُلی متداول تجارتی حمایت می نمایید.

JPEG

http://fr.ulule.com/afghan-dream/

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه