رومانیا – حمایت از کودکان (اول جون ۲۰۱۷ / ۱۱ جوزا ۱۳۹۶)

کئو، خواننده رومانیایی و فرانسوا سُنت – پول، سفیر جمهوری فرانسه مقیم رومانیا که خود آهنگساز و پیانو نواز نیز است، جهت گرامیداشت از یوم کودکان و حمایت از موسسات فرانسوی و رومانیایی که در این عرصه جد و جهد می ورزند، استعداد و مهارت های شان را تعمیم بخشیدند و یک آهنگی بنام "آفتاب در آسمان" را ساختند و سرودند.

مفاد وعواید بدست آمده از پخش این آهنگ و سرود (https://youtu.be/gKeFYd6xsfM) به انجمن "ولانتینا" که به نفع کودکان و خانواده های فقیر و مستأصل سعی و فعالیت می کند، پرداخته خواهد شد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/roumanie/evenements/article/roumanie-soutien-a-l-enfance-01-06-17

تاریخ نشر 04/06/2017

قسمت بالایی صفحه