روغن نخل – سوال و جواب – برگرفتهء موجزی از نشست مطبوعاتی (۱۸ اکتوبر ۲۰۱۸ / ۲۶ میزان ۱۳۹۷)

سوال : فرانسه چگونه می خواهد تا با تولید روغن نخل مقابله کند ؟

جواب : حکومت فرانسه با تولید روغن نخل آنگونه که بدست می آید، مبارزه نمی کند، بل اولویت های مان را مجادله علیه قطع ونابودی جنگلات، و تغییر اقلیم تشکیل می دهد : به عبارت دیگر، خود روغن نخل همانند باقی محصولات زراعتی، زمانیکه تولیداش بعضی شاخص های تداوم را مراعات نکند، می تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم باعث قطع و نابودی اهم جنگلات گردد.

JPEG

این مأمول، هدف راهبرد ملی مبارزه با قطع و نابودی جنگلات وارد شده ایست که می کوشد تا واردات تولیدات غیر مستمر تأثیرگذار بر قطع و نابودی جنگلات را متوقف سازد ؛ محتوای این راهبرد ملی طی روزهای آینده آذین چاپ و نشر خواهد یافت. یک باب مهم این راهبرد بر گفتگوی سازنده و عملکردهای همکاری در مشارکت با کشورهای تولیدکننده، استوار است. این عملکرد های همکاری تعاملات توانمندی ردیابی و معیارهای استمرار تولید، کمک به تولید کنندگان کوچک، همکاری درعرصهء تحقیق و مسائل مربوط به زمین را مطمح بحث و تبادل نظر قرار خواهد داد.

JPEG

برعلاوه، فرانسه جهت پیشروی همگانی در این مسیر، از امور جاری بسطح اروپایی حمایت خواهد کرد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2018-liees-au-dereglement-climatique/article/huile-de-palme-q-r-extrait-du-point-de-presse-18-10-18

تاریخ نشر 22/10/2018

قسمت بالایی صفحه