روسیه – گفتگوی ژان – مارک ایرو با سِرگی لاوروف همتای روسی اش (۱۹ اپریل ۲۰۱۷ / ۳۰ حمل ۱۳۹۶)

بتاریخ ۱۹ اپریل ۲۰۱۷ (۳۰ حمل ۱۳۹۶)، آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه با آقای سِرگی لاوروف همتای روسی اش طی یک تماس تیلفونی بحث و گفتگو نمود.

JPEG

ذوات نامبرده به تعقیب حملهء کیمیایی بر قریهء خان شیخون، اوضاع سوریه را مطمح بحث قرار دادند.

آقای ژان – مارک ایرو اهمیت بر امر تشخیص و تثبیت وقایع و مسئولیت این حمله را بوسیلهء ساختارهای سازمان منع اسلحهء کیمیایی و سازمان ملل متحد مطابق وظایف محوله شان، اصرار نمود و براعتماد فرانسه به ساختارهای مذکور مجدداً تأکید ورزید.

وزیر امور خارجه فرانسه استعجالیت به برقراری یک آتش بس واقعی را در سوریه نیز مطرح کرد و جهت تضمین قوت و تدوام این آتش بس، نیازمندی به تأمین پیگیری تطبیق آن را ازسوی جامعه جهانی خاطر نشان ساخت.

آقای ایرو در اخیر، جهت مبارزه با هراس افگنی، آمادگی اش را برای همکاری با روسیه اظهار داشت و مطابق به خبرنامهء ژنیو و قطعنامه شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد، از آغاز دوبارهء سریع مذاکرات در قبال انتقال سیاسی دفاع نمود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/russie/evenements/article/russie-entretien-de-jean-marc-ayrault-avec-son-homologue-russe-serguei-lavrov

تاریخ نشر 20/04/2017

قسمت بالایی صفحه